Projektituki

Projektituki

Yleistä projektituesta

Tamyn hallitus myöntää aine,- tiedekunta- ja harrastejärjestöjen kertaluonteisiin hankkeisiin projektitukea. Projektituen suuruus voi projektin luonteesta riippumatta olla enintään 300 euroa.

Projektitukea voidaan myöntää, jos

 • Projekti tukee opintoja, mutta ei kuulu yliopiston järjestämiin opintoihin.
 • Projekti vastaa luonteeltaan tukea anovan tahon muuta toimintaa.
 • Projekti ei tuota taloudellisesti voittoa.

Projektitukea ei myönnetä, jos

 • Tukea hakee yksityishenkilö tai yhdistys, jolle ei ole myönnetty Tamyn yhdistysasemaa.
 • Projekti tuottaa voittoa.
 • Projekti on jo toteutunut tai jos projekti on ehtinyt alkaa ennen myöntämisestä päättävää Tamyn hallituksen kokousta (pois lukien yhdistystoiminnan rekisteröimiseen tai aloittamiseen liittyvät tuet)
 • Tuen hakijalle on myönnetty samankaltaisen hankkeen toteuttamiseen projektitukea viimeisen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden aikana.
 • Hanke on tuen hakijan vuotuista toimintaa, esim. vuosittain toistuva tapahtuma, sillä nämä ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia, eivätkä projektitukeen oikeuttavia hankkeita.
 • Tukea hakeva taho ei ole toimittanut raporttia aiemmasta tuetusta projektistaan tai ei ole maksanut takaisin perittäväksi määrättyä tukea.

Hallitus noudattaa projektituen myöntämisestä ja projektituen suuruudesta päättäessään jäljempänä esitettyjä yleisiä periaatteita. Hallitus voi kuitenkin päättää poiketa periaatteista tapauskohtaisesti, mikäli siihen ilmenee projektitukihakemuksen ja mahdollisen lisäselvityksen perusteella erityistä syytä.

Jos pohdit, voisiko Tamy tukea järjestösi tilaisuutta, matkaa tai muuta toimintaa projektituella, ota yhteyttä järjestö- ja viestintäasiantuntijaan.

Projektituen hakeminen

Tamyn hallitus päättää projektitukien myöntämisestä kahdeksan kertaa vuodessa, kerran kuukaudessa helmi-toukokuussa ja syys-joulukuussa.

Projektituen hakemiseen käytetään hakemuslomaketta, jonka voit ladata Lomakkeet-sivulta. (Projektitukihakemus tulee toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse myöntämistä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä.)

Päätökset tukien myöntämisestä tehdään kuukauden 15. päivään mennessä, yleensä kuitenkin kunkin kuukauden ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Huom! Jos hanke on tarkoitus toteuttaa ennen kuukauden 15. päivää, tukea kannattaa hakea jo edeltävän kuukauden aikana.

Katso tarkemmin hakuajoista: Projektituen hakemisen aikataulut (pdf).

Erityistä huomiota pitää kiinnittää lomakkeessa tai sen liitteissä esitettäviin projektin talousarvioon, tiedotussuunnitelmaan ja projektisuunnitelmaan. Talousarviosta pitää nähdä eriteltyinä projektin arvioidut tulot ja menot, muualta anotut tai saadut avustukset sekä tukea anovan tahon osallistuminen projektin kulujen kattamiseen. Tiedotussuunitelman pitää antaa selkeä kuva käytössä olevista tiedotuskanavista ja siitä, kuinka laajalle joukolle tiedotus on suunnattu. Projektisuunnitelman pitää antaa selkeä ja kattava kuva projektista. Silloin, kun tukea haetaan hankintaa tai starttirahaa varten, tiedotussuunnitelmaa ei tarvitse jättää.

Projektin toteuttamisen valvonta

Viimeistään kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen järjestö- ja viestintäasiantuntijalle on toimitettava selvitys projektin toteuttamisesta ja toteutuneista kuluista (enintään kahden sivun mittainen raportti ja jäljennökset kuiteista).

Tuki voidaan periä takaisin, mikäli projektin raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai saatu tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun toimintaan. Mikäli aiemmasta projektista ei ole toimitettu raporttia tai takaisin perittäväksi määrättyä tukea ei ole maksettu, hallitus voi päättää olla myöntämättä projektitukea tukea saaneelle taholle enintään kahden vuoden ajan.

Projektituen myöntämisen yleiset periaatteet

Lue nämä periaatteet tarkasti ennen projektitukihakemuksen täyttämistä!

Projektitukea voidaan pääsääntöisesti myöntää tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen, opintomatkojen toteuttamiseen, tapahtumiin osallistumiseen, pienimuotoisiin hankintoihin ja starttirahana yhdistyksen toiminnan aloittamiseen. Hallitus voi myöntää tukea myös muuntyyppiseen projektiin, mikäli siihen voidaan soveltaa alla esitettyjä periaatteita.

Tilaisuuden, tapahtuman tai opintomatkan järjestäminen sekä tapahtumaan osallistuminen

Tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen, opintomatkojen toteuttamiseen sekä tapahtumiin osallistumiseen hallitus voi myöntää projektitukiavustusta 100, 200 tai 300 euroa. Projektituen myöntäminen  ja myönnettävän tuen määrä riippuu hankkeen sisällöstä (opintoihin liittyvä tai opintoja tukeva/järjestävän tahon toiminnalle ominainen sisältö), avoimuudesta (omat jäsenet vs. kaikki Tamyn jäsenet vs. kaikki kiinnostuneet) ja näkyvyydestä (tiedotus).

Järjestäjän on pääsääntöisesti osallistuttava tapahtuman kokonaiskustannuksiin osallistumismaksujen tai muun tapahtumaan liittyvän varainhankinnan muodossa tai muulla tavoin, eikä tapahtuma saa tuottaa voittoa.

Tukea ei myönnetä ruoka- tai juomatarjoilun järjestämiseen, palkkioiden tai palkkojen maksamiseen eikä majoituskuluihin. Tukea ei myönnetä juhlien järjestämiseen (esim. vuosijuhlat, bileet).

 • Hallitus voi päättää myöntää 100 euroa, jos

– hanke on suunnattu järjestön omille jäsenille, ja osallistujamäärä on rajattu
– hankkeesta tiedotetaan lähinnä järjestön jollakin tiedotuskanavalla ja se tavoittaa järjestön omat jäsenet
– hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 50 euroa

 • Hallitus voi päättää myöntää 200 euroa, jos

– hanke on suunnattu järjestön (yhden tai useamman) omille jäsenille ja osallistujamäärää ei ole rajattu
– hankkeesta tiedotetaan eri tiedotuskanavilla ja se tavoittaa järjestön tai järjestöjen piirissä laajan yleisön
– hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 100 euroa
– Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, tuen myöntämiseen voidaan soveltaa alempaa kategoriaa.

 • Hallitus voi päättää myöntää 300 euroa, jos

– hanke on avoin kaikille eikä osallistujamäärää ole rajattu
– hankkeesta tiedotetaan laajasti järjestön tai järjestöjen tiedotuskanavien sekä Tamyn tiedotuskanavien kautta ja se tavoittaa laajan yleisön
– hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 150 euroa
– Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, tuen myöntämiseen voidaan soveltaa alempaa kategoriaa.

Hankinnat

 • Projektitukea voidaan myöntää tukea anovan tahon toiminnan kannalta välttämättömiin hankintoihin. Tuen myöntämisestä päätettäessä tarkastellaan erityisesti tukea anovan tahon toiminnan erityispiirteitä. Tukea ei myönnetä perustarpeiston (mm. paperi, kansiot, kynät, muut toimistotarvikkeet), koristeiden (mm. vaakuna, lippu, huonekalut, verhot) eikä opiskelumateriaalin (esim. kirjat, luentomonisteet) hankkimiseen.
 • Tuettavan hankinnan omavastuuosuuden tulee olla vähintään 1/3 kokonaiskustannuksista.
 • Projektituen myöntämiseen ja myönnettävän tuen suuruus määräytyy sen mukaan, miten välttämättömäksi hankinta arvioidaan (tarpeen perustelut hakemukseen), miten hankintaa on valmisteltu (kilpailuttaminen ja tarjousten tarkastelu) ja miten tarkoituksenmukaiseksi hankinta harrastustoiminnan järjestämisen kannalta katsotaan (hankinnan kustannukset).

Starttiraha

 • Toimintansa viimeisen puolen vuoden aikana aloittaneille, rekisteröitymässä oleville Tamyn piirissä toimiville yhdistyksille eli ainejärjestöille, yksikköjärjestöille sekä harrasteyhdistyksille voidaan myöntää projektitukena starttirahaa, joka on tarkoitettu kattamaan yhdistyksen rekisteröinnistä aiheutuneet ja toiminnan alkuun saattamisen kannalta välttämättömät kulut.
 • Starttirahaa voidaan myöntää myös toimintansa muutaman vuoden tauon jälkeen aloittaville Tamyn piirissä toimiville yhdistyksille toiminnan alkuun saattamisen kannalta välttämättömiin kuluihin.
 • Vanhoille rekisteröitymättömille ainejärjestöille ja harrasteyhdistyksille voidaan myöntää projektitukea yhdistyksen rekisteröimiseen enintään rekisteröitymisestä aiheutuvien kulujen verran.

Muut projektit

 • Projektitukea voidaan myöntää myös muiden kertaluonteisten, opintoja tukevien tai järjestävän tahon toiminnalle ominaisten projektien toteuttamiseen. Projektituen myöntämisestä ja tuen suuruudesta päätettäessä pyritään soveltamaan yllä esitettyjä periaatteita myös muihin projekteihin.

Tutustu projektituen myöntämisperusteisiin kokonaisuudessaan: Tamyn projektituen myöntämisperusteet (pdf).

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös