Yhdistymisprojektituki

Yhteistyöhön liittyvien projektien tukemisen periaatteet

Tulevan yhdistymisen merkeissä Tamyn hallitus myöntää vuodelle 2018 aine,- tiedekunta- ja harrastejärjestöjen poikkikampuksellista ja poikkitieteellistä yhteistyötä tukeviin hankkeisiin projektitukea.

Yleistä yhdistymisprojektituesta

Tamyn hallitus myöntää piirissään toimivien järjestöjen poikkikampuksellista ja poikkitieteellistä yhteistyötä tukeviin hankkeisiin projektitukea. Tuettavan toiminnan täytyy olla kertaluonteista tai ensimmäistä kertaa järjestettävää. Tuen hakijajärjestöllä täytyy olla Tamyn yhdistysasema.

Projektitukea myönnetään Tampereen yliopiston opiskelijoihin kiinteästi liittyvään toimintaan. Projektitukea ei myönnetä yksityishenkilöille.

Projektituen myöntämisen edellytyksiä, joista vähintään toisen pitää projektin osalta toteutua, ovat:

 • Projekti tukee poikkitieteellistä yhteistyötä
 • Projektia järjestää vähintään kaksi eri ylioppilas- tai opiskelijakunnan piirissä toimivaa järjestöä

Projektituen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että projekti ei tuota taloudellisesti voittoa.

Projektin toteuttamiseen voidaan myöntää projektin luonteesta riippumatta enintään 300 euroa projektitukea.

Pääsääntöisesti Tamy on tapahtumaa mainostettaessa mainittava yhtenä järjestävänä osapuolena.

Hallitus noudattaa projektituen myöntämisestä ja projektituen suuruudesta päättäessään jäljempänä esitettyjä yleisiä periaatteita. Hallitus voi kuitenkin päättää poiketa periaatteista tapauskohtaisesti, mikäli siihen ilmenee projektitukihakemuksen ja mahdollisen lisäselvityksen perusteella erityistä syytä.

Yhdistymisprojektituen hakeminen

Tamyn hallitus päättää projektitukien myöntämisestä kahdeksan kertaa vuodessa, kerran kuukaudessa helmi – toukokuussa ja syys – joulukuussa.

Projektitukihakemus tulee toimittaa Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle myöntämistä edeltävän kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Päätökset tukien myöntämisestä tehdään kuukauden 15. päivään mennessä.

Projektituen hakemiseen käytetään tarkoitukseen osoitettua Tamyn hakemuslomaketta, jonka voit ladata Lomakkeet-sivulta. Lomake pitää täyttää huolellisesti ja jättää allekirjoitettuna. Erityistä huomiota pitää kiinnittää lomakkeessa tai sen liitteissä esitettäviin projektin talousarvioon, tiedotussuunnitelmaan ja projektisuunnitelmaan. Talousarviosta pitää nähdä eriteltyinä projektin arvioidut tulot ja menot, muualta anotut tai saadut avustukset sekä tukea anovan tahon osallistuminen projektin kulujen kattamiseen. Tiedotussuunitelman pitää antaa selkeä kuva käytössä olevista tiedotuskanavista ja siitä, kuinka laajalle joukolle tiedotus on suunnattu. Projektisuunnitelman pitää antaa selkeä ja kattava kuva projektista.

Projektitukihakemus tulee toimittaa Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle siten, että hakemus ehditään käsitellä ennen projektin toteuttamista. Tukea ei myönnetä toteutuneisiin projekteihin.

Projektin toteutumisen jälkeen jätettyjä tai allekirjoittamattomia hakemuksia ei käsitellä.

Yhdistymisprojektituen toteuttamisen valvonta

Viimeistään kaksi kuukautta projektin päättymisen jälkeen Tamyn järjestö- ja viestintäasiantuntijalle on toimitettava selvitys projektin toteuttamisesta ja toteutuneista kuluista (enintään 2-sivuinen raportti ja jäljennökset kuiteista).

Tuki voidaan periä takaisin, mikäli projektin raporttia ei ole toimitettu määräaikaan mennessä tai saatu tuki on käytetty muuhun kuin hakemuksessa ilmoitettuun toimintaan. Mikäli aiemmasta projektista ei ole toimitettu raporttia tai takaisinperittäväksi määrättyä tukea ei ole maksettu, hallitus voi päättää olla myöntämättä projektitukea tukea saaneelle taholle enintään kahden vuoden ajan.

Yhdistymisprojektituen myöntämisen yleiset periaatteet

Projektitukea voidaan pääsääntöisesti myöntää tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen, ja pienimuotoisiin hankintoihin. Hallitus voi myöntää tukea myös muuntyyppiseen projektiin, mikäli siihen voidaan soveltaa alla esitettyjä periaatteita.

Hallitus voi päättää olla myöntämättä hankkeelle projektitukea, jos hakijalle on myönnetty tukea samankaltaisen hankkeen toteuttamiseen viimeisen kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden aikana.

Vuotuisat tapahtumat ovat toiminta-avustusten yhteydessä tuettavia tapahtumia, eivätkä projektitukeen oikeuttavia hankkeita.

 1. Tilaisuuden, tapahtuman tai opintomatkan järjestäminen sekä tapahtumaan osallistuminen

Tilaisuuden tai tapahtuman järjestämiseen hallitus voi myöntää projektitukiavustusta 100, 200 tai 300 euroa. Projektituen myöntäminen  ja myönnettävän tuen määrä riippuu hankkeen järjestämisessä mukana olevien järjestöjen määrästä, sisällöstä, avoimuudesta (omat järjestävien järjestöjen jäsenet vs. kaikki Tamyn ja TTYY:n jäsenet vs. kaikki kiinnostuneet) ja näkyvyydestä (tiedotus).

Järjestäjän on pääsääntöisesti osallistuttava tapahtuman kokonaiskustannuksiin osallistumismaksujen tai muun tapahtumaan liittyvän varainhankinnan muodossa tai muulla tavoin, eikä tapahtuma saa tuottaa voittoa.

Tukea ei myönnetä juomatarjoilun järjestämiseen, palkkioiden tai palkkojen maksamiseen eikä majoituskuluihin.

Hallitus voi päättää myöntää 100 euroa, jos

 • hanke on suunnattu kahden järjestävän järjestön omille jäsenille
 • hankkeesta tiedotetaan lähinnä järjestöjen jollakin tiedotuskanavalla ja se tavoittaa järjestön omat jäsenet
 • hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 50 euroa

Hallitus voi päättää myöntää 200 euroa, jos

 • hanke on suunnattu useamman kuin kahden järjestön omille jäsenille
 • hankkeesta tiedotetaan eri tiedotuskanavilla ja se tavoittaa järjestöjen tai järjestöjen piirissä laajan yleisön
 • hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 100 euroa
 • Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, tuen myöntämiseen voidaan soveltaa alempaa kategoriaa.

Hallitus voi päättää myöntää 300 euroa, jos

 • hanke on avoin kaikille Tamyn ja TTYY:n jäsenille eikä osallistujamäärää ole rajattu
 • hanketta järjestää useampi kuin kaksi järjestöä
 • hankkeesta tiedotetaan laajasti järjestöjen tiedotuskanavien sekä Tamyn ja TTYY:n tiedotuskanavien kautta ja se tavoittaa laajan yleisön
 • hankkeen omarahoitusosuus tai muualta tuleva rahoitus on vähintään 150 euroa
 • Mikäli kaikki edellä mainitut kriteerit eivät täyty, tuen myöntämiseen voidaan soveltaa alempaa kategoriaa.

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös