Ainejärjestöjen toiminta-avustushaku

Ainejärjestöjen avustushaku

Yhtenä Tamyn keskeisistä tehtävistä on tukea sen piirissä toimivia järjestöjä vuosittain jaettavalla toiminta-avustuksella. Avustukset päättää Tamyn hallitus järjestövaliokunnan esityksestä.

Ainejärjestöjen toiminta-avustushaku julistetaan auki perjantaina 8.12.2017  klo 12.00 ja se päättyy perjantaina 2.3.2018 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tulee toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse perjantaihin 30.3.2018 klo 16.00 mennessä, mikäli niistä on avustuslomakkeen yhteydessä toimitettu alustavat versiot. Tamyn hallitus päättää ainejärjestöille vuonna 2018 myönnettävistä toiminta-avustuksista perjantaihin 20.4.2018 mennessä.

Toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä. Tutustu hakuohjeisiin huolella.

Hakemus ja siihen liitettävät dokumentit

Toiminta-avustushakemukseen sisältyy:

Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat ovat:

 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä toimikaudelta
 • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta (valmis pohja ladataan lomakkeet-sivulta tai suoraan https://tamy.fi/media/toimintakalenteri2017.doc).
 • tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintasuunnitelma viimeksi alkaneelle toimikaudelle
 • talousarvio viimeksi alkaneelle tilikaudelle

Jos yhdistyksen toimikausi ei ole kalenterivuoden mukainen, toimitetaan edellisen päättyneen tai viimeksi alkaneen toimikauden dokumentit. Kaikki toimittavat toimintakalenterin Tamyn pohjalla edelliseltä kalenterivuodelta.

Toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta on määräpäivään mennessä toimitettava vähintään alustava luonnos tai arvio.  Huomaathan merkitä hakulomakkeeseen mikäli asiakirjat eivät ole vielä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä.

Asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisena.

Ainejärjestöjen hakulomake: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20448/lomake.html.

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet

Ainejärjestöille myönnettävä toiminta-avustus koostuu kaikille ainejärjestöille myönnettävästä perusosuudesta sekä toiminnan arvioinnin ja pisteytyksen perusteella myönnettävästä lisäosuudesta.

Ainejärjestöjen toiminta-avustuksia käsittelevä järjestövaliokunta tarkastelee ainejärjestöjen toimintaa kahdeksalla osa-alueella, jotka on esitetty alla. Valiokunta arvioi ainejärjestön toiminnan laatua ja määrää kohdissa mainittujen perusteiden mukaisesti ja pisteyttää kohdan arvionsa perusteella (pisteytyskriteerit 2017: https://tamy.fi/media/ainejarjestojen-pisteytyskriteerit-2017.pdf ). Toiminnasta arvioidaan sekä edellisen toimikauden toteutettua toimintaa että alkaneelle toimikaudelle suunniteltua toimintaa.

Pisteytyksen osa-alueet

 1. Jäsenrekisteri ja jäsenistön määrä (enintään 5 pistettä)

Kukin järjestö, jolla on ajantasainen ja säännöllisesti päivittyvä jäsenrekisteri, saa siitä yhden pisteen. Jäsenrekisterin puuttumisesta sakotetaan yksi piste, kuitenkin niin, että minimipistemäärä on yksi piste. Jäsenistön määrän osalta pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan:

Kun ainejärjestöllä on

10-40 jäsentä = 1 piste

41-100 jäsentä = 2 pistettä

101-180 jäsentä = 3 pistettä

181-280 jäsentä = 4 pistettä

281 tai enemmän = 5 pistettä

Mikäli ainejärjestön jäsenmäärä ei ole tiedossa, järjestön katsotaan kuuluvan jäsenmäärältään pienimpään luokkaan. Jos ainejärjestöllä on vähemmän kuin 10 jäsentä, se ei voi saada toiminta-avustusta.

 1. Koulutuspoliittinen edunvalvonta (enintään 25 pistettä)

Pisteitä annetaan aktiivisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta opintojen suunnitteluun, opiskelijoiden edunvalvonnasta tiedekunnassa ja tutkinto-ohjelmassa, yhteydenpidosta henkilökuntaan ja hallintoon sekä oman tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisten asioiden seuraamisesta. Pisteitä saa myös säännöllisestä yhteydenpidosta hallinnon opiskelijaedustajiin, opintoihin liittyvästä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä muusta opintoja tukevan toiminnan järjestämisestä (esim. opintopiirit ja -matkat, opintojen edistymistä, vaihto-opiskelua ja ammatillista suuntautumista edistävät tilaisuudet). Pisteitä annetaan myös koulutukseen ja opetukseen sekä tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman toimintaan liittyvien asioiden viestimisestä järjestön jäsenille. Lisäksi pisteitä annetaan kv-opiskelijoiden huomioimisesta edunvalvonnassa.

 1. Tuutorointi (enintään 10 pistettä)

Pisteitä annetaan suunnitelmallisesta, monipuolisesta ja opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat huomioivasta tuutoroinnista, sekä vertais- että kv-tuutoroinnin osalta. Pisteitä saa myös tuutorikoulutuksiin osallistumisesta ja tuutoritoiminnan jatkumisesta orientaatioviikkoja pidemmälle. Huom! Tästä kohdasta ei saa pisteitä mikäli järjestö ei järjestä itse tuutorointia ja ole päävastuussa tuutoroinnin resursoinnista. Kv-tuutorointia kuvaavat kriteerit koskevat vain niitä järjestöjä, joilla on vastuullaan kv-opiskelijoita, ja niiden tulee täyttyä mainituilta osin. .

 1. Sosiaalipolitiikka ja hyvinvointi (enintään 15 pistettä)

Pisteitä annetaan sopoaiheisten tilaisuuksien järjestämisestä, jäsenistön liikuntamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin edistämisestä  ja muusta sosiaalipoliittisten asioiden huomioinnista järjestön toiminnassa. Lisäksi pisteitä annetaan yhdenvertaisuuden ja ja ympäristönäkökulmien huomioimisesta toiminnassa. Pisteitä saa toiminnan järjestelmällisyydestä ja ennaltaehkäisevästä näkökulmasta, kuten vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja kirjallisista suunnitelmista sekä siitä, että hyvinvointi- ja yhdenvertaisuusnäkökulmia keskustellaan suunniteltaessa kaikkea toimintaa, kuten tapahtumia ja tiedotusta.

 1. Vapaa-ajan toiminta (enintään 10 pistettä)

Pisteitä annetaan jäsenten hyvinvointia edistävästä monipuolisesta vapaa-ajan toiminnasta. Pisteitä myönnetään painotuksesta ei-alkoholikeskeiseen vapaa-ajan toimintaan ja matalan kynnyksen tapahtumiin, erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden (esim. kv-opiskelijat ja perheelliset opiskelijat) huomioimisesta sekä vapaa-ajan toimintaan liittyvästä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa.

 1. Viestintä (enintään 12 pistettä)

Pisteitä annetaan hyvin organisoidusta, kohderyhmänsä tavoittavasta ja yhdenvertaisuuden huomioivasta viestinnästä sekä viestintäkanavien tehokkaasta käytöstä. Pisteitä saa ajan tasalla olevista kotisivuista ja ainejärjestölehdestä/-blogista sekä kv-opiskelijoiden huomioimisesta tiedotuksessa. Lisäksi pisteitä saa aktiivisesta viestinnällisestä yhteistyöstä Tamyn kanssa.

 1. Talous (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan monipuolisesta varainhankinnasta ja järkevistä taloudenhoidon ja -suunnittelun käytännöistä. Pisteitä saa myös talousarvion ja tuloslaskelman informatiivisuudesta ja selkeästä yhteydestä toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen.

 1. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan tehokkaista ainejärjestötiedon siirtämiskeinoista ja aktiivisesta jäsenpalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Yhdistystoimintakoulutuksiin osallistuminen sekä selkeät toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vaikuttavat pisteisiin.

 

Hakuasiakirjojen myöhästymisen sanktiot

Sähköinen lomake sulkeutuu haun päättyessä eli 2.3.2018 klo 16.00. Jos yhdistys myöhästyy tästä takarajasta, sen tulee ilmoittaa asiasta järjestö- ja viestintäasiantuntijalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 9.3.2018, ja pyytää suoraa linkkiä avoimeen hakulomakkeeseen.

Toiminta-avustushakemuksen (toiminta-avustushakemuksella  tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä) myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 20 prosentilla, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään enintään yhden viikon myöhässä. Vähennys on 50 prosenttia, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään yli viikon mutta enintään kaksi viikkoa myöhässä. Jos hakemus tai jokin sen liite myöhästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta määräpäivästä tai jos yhdistys ei pyydä linkkiä hakulomakkeeseen viimeistään 9.3.2018, toiminta-avustushakemusta ei käsitellä eikä toiminta-avustusta myönnetä lainkaan.

Jos yhdistyksen kokouksen hyväksymiä asiakirjoja ei voida hyväksyä yhdistyksen sääntöjen tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi määräpäivään mennessä, on asiakirjojen myöhästymisestä ja sen syystä ilmoitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle viimeistään 30.3.2018. Lisäaikaa asiakirjojen toimittamiseen voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta yhdistyksen säännöistä tai tilinpäätöksen ongelmista johtuvista syistä. Ilman ilmoitusta yhdistyksen kokouksen hyväksymien dokumenttien myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 50 prosentilla. Avustusta ei laiteta maksuun ennen kuin hakemus ja sen kaikki liitteet on toimitettu Tamyyn.

Sanktiot toiminta-avustuksen väärinkäytöstä

Toiminta-avustus voidaan Tamyn hallituksen päätöksellä periä takaisin kokonaan tai osittain, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos hakija on antanut Tamylle virheellisiä tietoja tai muuten johtanut ylioppilaskuntaa harhaan. Ennen kuin avustusta vaaditaan palautettavaksi, Tamy pyytää epäilyn kohteena olevalta järjestöltä selvityksen. Sanktiona järjestölle voidaan olla myöntämättä avustusta myös seuraavana vuotena.

Vakavissa väärinkäytöstilanteissa Tamyn hallituksella on oikeus tarkastuttaa tilintarkastajalla avustuksensaajan koko toiminta ja varainkäyttö, jota varten saaja on velvollinen esittämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja avustamaan niiden tarkastamisessa.

Lisätietoja toiminta-avustushausta antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös