Ainejärjestöjen toiminta-avustushaku

Ainejärjestöjen avustushaku

Yhtenä Tamyn keskeisistä tehtävistä on tukea sen piirissä toimivia järjestöjä vuosittain jaettavalla toiminta-avustuksella. Avustukset päättää Tamyn hallitus järjestövaliokunnan esityksestä.

Vuonna 2017 Tamyn hallitus myönsi piirissään toimiville aine- ja tiedekuntajärjestöille toiminta-avustuksia yhteensä 28 788 eurolla. Ainejärjestöjen toiminta-avustushaku julistettiin auki torstaina 1.12.2016 ja se päättyi perjantaina 24.2.2017 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tuli toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse tiistaihin 28.3.2017 klo 16.00 mennessä, mikäli niistä oli avustuslomakkeen yhteydessä toimitettu alustavat versiot. Tamyn hallitus päätti ainejärjestöille vuonna 2017 myönnettävistä toiminta-avustuksista kokouksessaan 30.3.2017.

Toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä. Tutustu hakuohjeisiin huolella.

Hakemus ja siihen liitettävät dokumentit

Toiminta-avustushakemukseen sisältyy:

 • sähköinen verkkolomake, johon sisältyy yhdistyksen perustietojen ohella selvitys järjestön aiemmasta toiminnasta ja suunnitelmista tulevalle vuodelle

Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat ovat:

 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä toimikaudelta
 • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta (valmis pohja ladataan Tamyn sivuilta)
 • tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintasuunnitelma viimeksi alkaneelle toimikaudelle
 • talousarvio viimeksi alkaneelle tilikaudelle

Jos yhdistyksen toimikausi ei ole kalenterivuoden mukainen, toimitetaan edellisen päättyneen tai viimeksi alkaneen toimikauden dokumentit. Kaikki toimittavat toimintakalenterin Tamyn pohjalla edelliseltä kalenterivuodelta.

Toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta on määräpäivään mennessä toimitettava vähintään alustava luonnos tai arvio.  Huomaathan merkitä hakulomakkeeseen mikäli asiakirjat eivät ole vielä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä.

Asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisena.

Linkki ainejärjestöille tarkoitettuun sähköiseen verkkolomakkeeseen aukeaa tällä sivulla haun avauduttua.

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet

Ainejärjestöille myönnettävä toiminta-avustus koostuu kaikille ainejärjestöille myönnettävästä perusosuudesta ja toiminnan arvioinnin ja pisteytyksen perusteella myönnettävästä lisäosuudesta.

Ainejärjestöjen toiminta-avustuksia käsittelevä järjestövaliokunta tarkastelee ainejärjestöjen toimintaa seitsemällä osa-alueella, jotka on esitetty alla. Valiokunta arvioi ainejärjestön toiminnan laatua ja määrää kohdissa mainittujen perusteiden mukaisesti ja pisteyttää kohdan arvionsa perusteella. Toiminnasta arvioidaan sekä edellisen toimikauden toteutettua toimintaa että alkaneelle toimikaudelle suunniteltua toimintaa.

Jokaisen osa-alueen arvioinnissa painotetaan erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ainejärjestön toimintaan sekä kestävän kehityksen periaatteiden toteuttamista. Vapaa-ajan toimintaa ja tuutoritoimintaa (kohdat 3 ja 4) arvioitaessa mahdollisuus osallistua päihteettömään vapaa-ajan toimintaa on yksi arviointikriteeri.

Pisteytyksen osa-alueet

1. Jäsenrekisteri ja jäsenistön määrä (enintään 5 pistettä)

Kukin järjestö, jolla on ajantasainen ja säännöllisesti päivittyvä jäsenrekisteri, saa siitä yhden pisteen. Jäsenrekisterin puuttumisesta sakotetaan yksi piste, kuitenkin niin, että minimipistemäärä on yksi piste. Jäsenistön määrän osalta pisteitä annetaan alla olevan taulukon mukaan:

Kun ainejärjestöllä on

 • 10-40 jäsentä = 1 piste
 • 41-100 jäsentä = 2 pistettä
 • 101-180 jäsentä = 3 pistettä
 • 181-280 jäsentä = 4 pistettä
 • 281 jäsentä tai enemmän = 5 pistettä

Mikäli ainejärjestön jäsenmäärä ei ole tiedossa, järjestön katsotaan kuuluvan jäsenmäärältään pienimpään luokkaan. Jos ainejärjestöllä on vähemmän kuin 10 jäsentä, se ei voi saada toiminta-avustusta.

2. Edunvalvonta ja opintoihin liittyvä toiminta (enintään 25 pistettä)

Pisteitä annetaan aktiivisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta opintojen suunnitteluun,  tiedekunnan kanssa tehdystä opintoihin liittyvästä yhteistyöstä sekä oman tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisista asioista ajan tasalla pysyttelemisestä. Pisteitä saa myös säännöllisestä yhteydenpidosta hallinnon opiskelijaedustajiin, opintoihin liittyvästä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen ja muidenkin kuin yliopiston henkilökuntaan kuuluvien kanssa sekä muusta opintoja tukevan toiminnan järjestämisestä (esim. opintopiirit ja -matkat, opintojen edistymistä, vaihto-opiskelua ja ammatillista suuntautumista edistävät tilaisuudet). Lisäksi pisteitä annetaan aktiivisesta sosiaalipoliittisten asioiden hoitamisesta ja niissä ajan tasalla pysyttelemisestä.

3. Tuutorointi (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan suunnitelmallisesta, monipuolisesta ja opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat huomioivasta tuutoroinnista (esim. maisterituutorointi), sekä vertais- että kv-tuutoroinnin osalta. Pisteitä saa myös tuutorikoulutuksiin osallistumisesta ja tuutoritoiminnan jatkumisesta orientaatioviikkoja pidemmälle. Tästä kohdasta ei saa pisteitä, mikäli järjestö ei itse järjestä tuutorointia.

4. Vapaa-ajan toiminta (enintään 20 pistettä)

Pisteitä annetaan jäsenten hyvinvointia edistävästä monipuolisesta vapaa-ajan toiminnasta. Pisteitä myönnetään painotuksesta päihteettömään vapaa-ajan toimintaan ja matalan kynnyksen tapahtumiin, erilaisten ja eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden (esim. kv-opiskelijat ja perheelliset opiskelijat) huomioimisesta sekä vapaa-ajan toimintaan liittyvästä yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa.

5. Tiedotus (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan hyvin organisoidusta, kohderyhmänsä tavoittavasta ja yhdenvertaisuuden huomioivasta tiedotuksesta sekä perustiedotuskanavien (sähköpostilistat, nettisivut & sosiaalinen media) tehokkaasta käytöstä. Pisteitä saa  ajan tasalla olevista kotisivuista ja ainejärjestölehdestä/-blogista, mahdollisten kv-opiskelijoiden huomioimisesta tiedotuksessa sekä aktiivisesta ja monipuolisesta sosiaalisen median käytöstä. Lisäksi pisteitä saa Tamyn näkyvyydestä järjestön tiedotuksessa.

6. Talous (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan monipuolisesta varainhankinnasta ja järkevistä taloudenhoidon ja -suunnittelun käytännöistä. Pisteitä saa myös talousarvion ja tuloslaskelman informatiivisuudesta ja selkeästä yhteydestä toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen.

7. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan tehokkaista ainejärjestötiedon siirtämiskeinoista ja aktiivisesta jäsenpalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Yhdistystoimintakoulutuksiin osallistuminen sekä selkeät toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vaikuttavat pisteisiin. Pisteytykseen vaikuttaa myös ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa.

Hakuasiakirjojen myöhästymisen sanktiot

Sähköinen lomake sulkeutuu avustuhaun määräpäivänä klo 16.00.

Jos yhdistys myöhästyy tästä takarajasta, sen tulee ilmoittaa asiasta järjestö- ja viestintäasiantuntijalle välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon sisällä haun päättymisestä ja pyytää suoraa linkkiä avoimeen hakulomakkeeseen.

Toiminta-avustushakemuksen (toiminta-avustushakemuksella  tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä) myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 20 prosentilla, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään enintään yhden viikon myöhässä. Vähennys on 50 prosenttia, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään yli viikon mutta enintään kaksi viikkoa myöhässä. Jos hakemus tai jokin sen liite myöhästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta määräpäivästä tai jos yhdistys ei pyydä linkkiä hakulomakkeeseen viikon sisällä lomakkeen sulkeutumisesta, toiminta-avustushakemusta ei käsitellä eikä toiminta-avustusta myönnetä lainkaan.

Jos yhdistyksen kokouksen hyväksymiä asiakirjoja ei voida hyväksyä yhdistyksen sääntöjen tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi määräpäivään mennessä, on asiakirjojen myöhästymisestä ja sen syystä ilmoitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle maaliskuun aikana (tarkka päivämäärä ilmoitetaan haun avautumisen yhteydessä).  Lisäaikaa asiakirjojen toimittamiseen voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta yhdistyksen säännöistä tai tilinpäätöksen ongelmista johtuvista syistä. Ilman ilmoitusta yhdistyksen kokouksen hyväksymien dokumenttien myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 50 prosentilla. Avustusta ei laiteta maksuun ennen kuin hakemus ja sen kaikki liitteet on toimitettu Tamyyn.

Sanktiot toiminta-avustuksen väärinkäytöstä

Toiminta-avustus voidaan Tamyn hallituksen päätöksellä periä takaisin kokonaan tai osittain, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos hakija on antanut Tamylle virheellisiä tietoja tai muuten johtanut ylioppilaskuntaa harhaan. Ennen kuin avustusta vaaditaan palautettavaksi, Tamy pyytää epäilyn kohteena olevalta järjestöltä selvityksen. Sanktiona järjestölle voidaan olla myöntämättä avustusta myös seuraavana vuotena.

Vakavissa väärinkäytöstilanteissa Tamyn hallituksella on oikeus tarkastuttaa tilintarkastajalla avustuksensaajan koko toiminta ja varainkäyttö, jota varten saaja on velvollinen esittämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja avustamaan niiden tarkastamisessa.

Lisätietoja toiminta-avustushausta antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös