Harrastejärjestöjen toiminta-avustushaku

Harrastejärjestöjen avustushaku

Yhtenä Tamyn keskeisistä tehtävistä on tukea sen piirissä toimivia järjestöjä vuosittain jaettavalla toiminta-avustuksella. Avustukset päättää Tamyn hallitus järjestövaliokunnan esityksestä.

Vuonna 2017 Tamyn hallitus myöntää piirissään toimiville harrasteyhdistyksille toiminta-avustuksia yhteensä 10 485 eurolla. Harrasteyhdistysten toiminta-avustushaku julistettiin auki torstaina 1.12.2016 ja se päättyi perjantaina 17.2.2017 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tuli toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse tiistaihin 28.3.2017 klo 16.00 mennessä, mikäli niistä on avustuslomakkeen yhteydessä toimitettu alustavat versiot. Tamyn hallitus päättää harrasteyhdistyksille vuonna 2017 myönnettävistä toiminta-avustuksista kokouksessaan 30.3.2017.

Seuraava toiminta-avustusten hakukierros avataan joulukuussa 2017.

Hakemus ja siihen liitettävät dokumentit

Toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä. Tutustu hakuohjeisiin huolella.

Toiminta-avustushakemukseen sisältyy:

 • sähköinen verkkolomake, johon sisältyy yhdistyksen perustietojen ohella selvitys järjestön aiemmasta toiminnasta ja suunnitelmista tulevalle vuodelle.

Avustushakemukseen liitettävät asiakirjat ovat:

 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä toimikaudelta
 • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta (valmis pohja ladataan Tamyn sivuilta)
 • tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintasuunnitelma viimeksi alkaneelle toimikaudelle
 • talousarvio viimeksi alkaneelle tilikaudelle

Jos yhdistyksen toimikausi ei ole kalenterivuoden mukainen, toimitetaan edellisen päättyneen tai viimeksi alkaneen toimikauden dokumentit. Kaikki toimittavat toimintakalenterin Tamyn pohjalla edelliseltä kalenterivuodelta.

Toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta on määräpäivään mennessä toimitettava vähintään alustava luonnos tai arvio. Huomaathan merkitä hakulomakkeeseen, mikäli asiakirjat eivät ole vielä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä.

Asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisena.

Linkki harrasteyhdistyksille tarkoitettuun sähköiseen verkkolomakkeeseen aukeaa tällä sivulla haun avauduttua.

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet

Harrasteyhdistysten toiminta-avustusanomukset käsittelee Tamyn järjestövaliokunta joka tarkastelee hakemuksia ja niiden liitteitä. Valiokunta esittää toiminta-avustusten myöntämistä Tamyn hallitukselle, joka päättää toiminta-avustusten myöntämisestä.

Valiokunta arvioi yhdistyksen toimintaa ja sen monipuolisuutta suhteessa yhdistyksen tarkoitukseen. Harrasteyhdistysten toiminta-avustusten suuruuksista päätettäessä otetaan lisäksi erityisesti huomioon alla olevat kuusi osa-aluetta yhdistyksen toiminnassa. Valiokunta arvioi toiminnan laatua ja määrää kohdassa mainittujen perusteiden mukaisesti.

 1. Yhdistyksen jäsenet. Harrasteyhdistyksen jäsenistä riittävän määrän (eli yleensä vähintään 50 prosenttia) on oltava Tamyn jäseniä.
 2. Toiminnan opiskelijalähtöisyys ja -keskeisyys. Eduksi katsotaan opiskelijoiden aktiivisuus yhdistyksessä ja yhteistyö ylioppilaskunnan, muiden Tamyn piirissä toimivien yhdistysten kanssa tai muiden opiskelijayhdistysten kanssa.
 3. Toiminnan sisältö. Tamyn piirissä toimivan harrasteyhdistyksen toiminnan on täydennettävä jollakin olennaisella tavalla Tamyn jäsenistölle suunnattuja harraste- ja aktiviteettimahdollisuuksia. Lisäksi kohdassa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta Tamyn jäsenistöön sekä yhdenvertaisuuden toteutumista yhdistyksen toiminnassa.
 4. Tiedotus. Eduksi katsotaan opiskelijoiden, myös kv-opiskelijoiden huomioiminen tiedotuksessa ja tiedotuksen monipuolisuus sekä tiedotuksen suuntautuminen yhdistyksen omaa jäsenistöä laajemmalle.
 5. Talous. Eduksi katsotaan taloudenhoidon suunnitelmallisuus, yhdistyksen oma varainhankinta ja se, ettei yhdistys ole taloudellisesti suhteettoman riippuvainen Tamyn toiminta-avustuksesta.
 6. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen. Eduksi katsotaan selkeä dokumentointi, hyvät palautteenantokäytännöt sekä tahto ja harkitut keinot yhdistyksen toiminnan kehittämiseen.

Hallitus ei puoluelain 8 b §:n eikä SYL:n ohjeistuksen mukaisesti myönnä sellaisella yhdistykselle tukea, joka kuuluu sääntöjensä mukaan puolueeseen tai sen jäsenyhdistykseen tai jolla on oikeus asettaa henkilöitä puolueen tai sen jäsenyhdistyksen luottamuselimiin tai osallistua niiden valintaan. Pelkkä rahoituksen saaminen joltakin puolueyhdistykseltä ei vielä yksinään muodosta estettä toiminta-avustuksen myöntämiselle.

Järjestö- ja viestintäasiantuntija voi pyytää lisäselvitystä yhdistyksen puoluepoliittisista yhteyksistä. Lisäselvitys tulee antaa sihteerin kanssa sovitussa aikataulussa.

Harrasteyhdistysten luokittelu

Koska Tamyn piirissä toimii todella erilaisia ja eri kokoisia harrasteyhdistyksiä, niiden toiminnan vertaileminen toisiinsa on haastavaa ilman niiden jakamista kolmeen eri vertailuryhmään. Järjestövaliokunta jakaa hakemusten arviointivaiheessa harrasteyhdistykset kolmeen luokkaan seuraavasti:

Luokkaan 1 kuuluvalla järjestöllä jäsenistöä on vähän, mutta se toimii säännöllisesti jäsenistön tarpeiden mukaan. Järjestön toiminnalla on selkeä, rajattu tarkoitus. Tähän luokkaan kuuluvat järjestöt saavat avustusta 50–250 euroa.

Luokkaan 2 kuuluvat järjestöt ovat keskisuuria tai niiden jäsenmäärä on selkeästi kasvussa. Järjestön toiminta on monipuolista ja tavoitteellista. Vakiintuneen toiminnan ohella järjestöllä on vaihtuvia ja kehittyviä produktioita. Järjestön toimintaa on suunnattu muillekin kuin vain omalle jäsenistölle. Tähän luokkaan kuuluvat järjestöt saavat avustusta yli 150 mutta enintään 500 euroa.

Luokkaan 3 kuuluvien järjestöjen jäsenmäärä on suuri tai valtaosa jäsenistä on aktiivisesti mukana toiminnassa (esim. soittaa orkesterissa tai osallistuu produktioiden tekemiseen). Ne järjestävät suuria produktioita ja järjestön toiminta on selkeästi suunnattu muille kuin jäsenistölle. Tähän luokkaan kuuluvat järjestöt saavat avustusta yli 400 euroa.

Hakuasiakirjojen myöhästymisen sanktiot

Sähköinen lomake sulkeutuu haun päättyessä klo 16.00.

Jos yhdistys myöhästyy tästä takarajasta, sen tulee ilmoittaa asiasta järjestö- ja viestintäasiantuntijalle välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon sisällä haun päättymisestä, ja pyytää suoraa linkkiä avoimeen hakulomakkeeseen.

Toiminta-avustushakemuksen (toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä) myöhästyminen pienentää toiminta-avustusta 10 prosentilla, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään enintään yhden viikon myöhässä. Vähennys on 30 prosenttia, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään yli viikon mutta enintään kaksi viikkoa myöhässä. Jos hakemus tai jokin sen liite myöhästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta määräpäivästä tai jos yhdistys ei pyydä linkkiä hakulomakkeeseen viikon kuluessa lomakkeen sulkeutumisesta, toiminta-avustushakemusta ei käsitellä eikä toiminta-avustusta myönnetä lainkaan.

Jos yhdistyksen kokouksen hyväksymiä asiakirjoja ei voida hyväksyä yhdistyksen sääntöjen tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi määräpäivään mennessä, on asiakirjojen myöhästymisestä ja sen syystä ilmoitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle maaliskuun aikana (tarkka päivämäärä ilmoitetaan haun avautumisen yhteydessä). Lisäaikaa asiakirjojen toimittamiseen voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta yhdistyksen säännöistä tai tilinpäätöksen ongelmista johtuvista syistä. Ilman ilmoitusta yhdistyksen kokouksen hyväksymien dokumenttien myöhästyminen pienentää toiminta-avustusta 30 prosentilla. Avustusta ei laiteta maksuun ennen kuin hakemus ja sen kaikki liitteet on toimitettu Tamyyn.

Sanktiot toiminta-avustuksen väärinkäytöstä

Toiminta-avustus voidaan Tamyn hallituksen päätöksellä periä takaisin kokonaan tai osittain, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos hakija on antanut Tamylle virheellisiä tietoja tai muuten johtanut ylioppilaskuntaa harhaan. Ennen kuin avustusta vaaditaan palautettavaksi, Tamy pyytää epäilyn kohteena olevalta järjestöltä selvityksen. Sanktiona järjestölle voidaan olla myöntämättä avustusta myös seuraavana vuotena.

Vakavissa väärinkäytöstilanteissa Tamyn hallituksella on oikeus tarkastuttaa tilintarkastajalla avustuksensaajan koko toiminta ja varainkäyttö, jota varten saaja on velvollinen esittämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja avustamaan niiden tarkastamisessa.

Lisätietoja toiminta-avustushausta antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös