Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustushaku

Tiedekuntajärjestöjen avustushaku

Yhtenä Tamyn keskeisistä tehtävistä on tukea sen piirissä toimivia järjestöjä vuosittain jaettavalla toiminta-avustuksella. Avustuksista päättää Tamyn hallitus järjestövaliokunnan esityksestä.

Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustushaku julistetaan auki perjantaina 8.12.2017 ja se päättyy perjantaina 2.3.2018 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tulee toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse perjantaihin 30.3.2018 klo 16.00 mennessä, mikäli avustuslomakkeen yhteydessä niistä on toimitettu alustavat versiot. Tamyn hallitus päättää tiedekuntajärjestöille vuonna 2018 myönnettävistä toiminta-avustuksista perjantaihin 20.4.2018 mennessä.

Hakemus ja siihen liitettävät dokumentit

Toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä. Tutustu hakuohjeisiin huolella.

Toiminta-avustushakemukseen sisältyy:

Avustushakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

  • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä toimikaudelta
  • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta (valmis pohja ladataan Tamyn sivuilta: https://tamy.fi/jarjestot/lomakkeet tai suoraan https://tamy.fi/media/toimintakalenteri2017.doc)
  • tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
  • toimintasuunnitelma viimeksi alkaneelle toimikaudelle
  • talousarvio viimeksi alkaneelle tilikaudelle

Jos yhdistyksen toimikausi ei ole kalenterivuoden mukainen, toimitetaan edellisen päättyneen tai viimeksi alkaneen toimikauden dokumentit. Kaikki toimittavat toimintakalenterin Tamyn pohjalla edelliseltä kalenterivuodelta.

Toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta on määräpäivään mennessä toimitettava vähintään alustava luonnos tai arvio. Huomaathan merkitä hakulomakkeeseen mikäli asiakirjat eivät ole vielä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä.

Asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisena.

Linkki tiedekuntajärjestöille tarkoitettuun sähköiseen verkkolomakkeeseen: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/20490/lomake.html

Toimintakalenterin pohja: https://tamy.fi/jarjestot/lomakkeet.

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet

Tiedekuntajärjestöille myönnettävä toiminta-avustus koostuu kaikille tiedekuntajärjestöille myönnettävästä perusosuudesta sekä toiminnan arvioinnin ja pisteytyksen perusteella myönnettävästä lisäosuudesta samaan tapaan kuin ainejärjestöilläkin.

Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustuksia käsittelevä järjestövaliokunta tarkastelee tiedekuntajärjestöjen toimintaa viidellä osa-alueella, jotka on esitetty alla. Valiokunta arvioi tiedekuntajärjestön toiminnan laatua ja määrää kohdissa mainittujen perusteiden mukaisesti ja pisteyttää kohdan arvionsa perusteella (pisteytyskriteerit 2017: https://tamy.fi/media/tiedekuntayksikkojarjestojen-pisteytyskriteerit-2017.pdf). Toiminnasta arvioidaan sekä edellisen toimikauden toteutettua toimintaa että alkaneelle toimikaudelle suunniteltua toimintaa.

Pisteytyksen osa-alueet

  1. Edunvalvonta (enintään 21 pistettä)

Pisteitä annetaan opiskelijoiden edunvalvonnasta tiedekunnassa ja tutkinto-ohjelmassa, yhteydenpidosta henkilökuntaan ja hallintoon, oman tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisten asioiden seuraamisesta sekä aktiivisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta opintojen suunnitteluun. Pisteitä saa myös aktiivisuudesta opiskelijaedustajien valinnassa ja säännöllisestä yhteydenpidosta heidän kanssa. Lisäksi pisteitä annetaan tiedekunnan ainejärjestöjen ja -kerhojen tasapuolisesta huomioimisesta ja aktiivisesta osallistamisesta sekä kv-opiskelijoiden huomioimisesta kaikessa edunvalvonnassa.

  1. Yhteisöllisyys ja muu toiminta (enintään 10 pistettä)

Pisteitä saa kaikkien jäsenjärjestöjen huomioimisesta ja yhteisöllisyyden kehittämisestä tiedekunnassa (esim. erilaiset toimintatavat sekä jäsenjärjestön jäsenille avoimet, matalan kynnyksen tapahtumat). Pisteytykseen vaikuttaa myös yhdenvertaisuuden ja ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa.

  1. Viestintä (enintään 12 pistettä)

Pisteitä annetaan hyvin organisoidusta, kohderyhmänsä tavoittavasta ja yhdenvertaisuuden huomioivasta viestinnästä sekä viestintäkanavien tehokkaasta käytöstä. Pisteitä saa ajan tasalla olevista kotisivuista ja tiedekuntalehdestä/-blogista sekä kv-opiskelijoiden huomioimisesta tiedotuksessa. Lisäksi pisteitä saa aktiivisesta viestinnällisestä yhteistyöstä Tamyn kanssa.

  1. Talous (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan monipuolisesta varainhankinnasta ja järkevistä taloudenhoidon ja -suunnittelun käytännöistä. Pisteitä saa myös talousarvion ja tuloslaskelman informatiivisuudesta ja selkeästä yhteydestä toimintasuunnitelmaan ja -kertomukseen.

  1. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan tehokkaista järjestötiedon siirtämiskeinoista ja aktiivisesta jäsenpalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Yhdistystoimintakoulutuksiin osallistuminen sekä selkeät toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vaikuttavat pisteisiin.

Hakuasiakirjojen myöhästymisen sanktiot

Sähköinen lomake sulkeutuu haun päättyessä eli 2.3.2018 klo 16.00. Jos yhdistys myöhästyy tästä takarajasta, sen tulee ilmoittaa asiasta järjestö- ja viestintäasiantuntijalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 9.3.2018, ja pyytää suoraa linkkiä avoimeen hakulomakkeeseen.

Toiminta-avustushakemuksen (toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä) myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 20 prosentilla, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään enintään yhden viikon myöhässä. Vähennys on 50 prosenttia, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään yli viikon mutta enintään kaksi viikkoa myöhässä. Jos hakemus tai jokin sen liite myöhästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta määräpäivästä tai jos yhdistys ei pyydä linkkiä hakulomakkeeseen viimeistään 9.3.2018, toiminta-avustushakemusta ei käsitellä eikä toiminta-avustusta myönnetä lainkaan.

Jos yhdistyksen kokouksen hyväksymiä asiakirjoja ei voida hyväksyä yhdistyksen sääntöjen tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi määräpäivään mennessä, on asiakirjojen myöhästymisestä ja sen syystä ilmoitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle viimeistään 30.3.2018. Lisäaikaa asiakirjojen toimittamiseen voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta yhdistyksen säännöistä tai tilinpäätöksen ongelmista johtuvista syistä. Ilman ilmoitusta yhdistyksen kokouksen hyväksymien dokumenttien myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 50 prosentilla. Avustusta ei laiteta maksuun ennen kuin hakemus ja sen kaikki liitteet on toimitettu Tamyyn.

Sanktiot toiminta-avustuksen väärinkäytöstä

Toiminta-avustus voidaan Tamyn hallituksen päätöksellä periä takaisin kokonaan tai osittain, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos hakija on antanut Tamylle virheellisiä tietoja tai muuten johtanut ylioppilaskuntaa harhaan. Ennen kuin avustusta vaaditaan palautettavaksi, Tamy pyytää epäilyn kohteena olevalta järjestöltä selvityksen. Sanktiona järjestölle voidaan myös olla myöntämättä avustusta myös seuraavana vuotena.

Vakavissa väärinkäytöstilanteissa Tamyn hallituksella on oikeus tarkastuttaa tilintarkastajalla avustuksensaajan koko toiminta ja varainkäyttö, jota varten saaja on velvollinen esittämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja avustamaan niiden tarkastamisessa.

Lisätietoja toiminta-avustushausta antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös