Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustushaku

Tiedekuntajärjestöjen avustushaku

Yhtenä Tamyn keskeisistä tehtävistä on tukea sen piirissä toimivia järjestöjä vuosittain jaettavalla toiminta-avustuksella. Avustuksista päättää Tamyn hallitus järjestövaliokunnan esityksestä.

Vuonna 2017 Tamyn hallitus myönsi piirissään toimiville aine- ja tiedekuntajärjestöille toiminta-avustuksia yhteensä 28 788 eurolla. Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustushaku julistettiin auki torstaina 1.12.2016 ja se päättyi perjantaina 24.2.2017 klo 16.00. Yhdistyksen kokouksen hyväksymät toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase tuli toimittaa järjestö- ja viestintäasiantuntijalle sähköpostitse tiistaihin 28.3.2017 klo 16.00 mennessä, mikäli avustuslomakkeen yhteydessä niistä on toimitettu alustavat versiot. Tamyn hallitus päätti tiedekuntajärjestöille vuonna 2017 myönnettävistä toiminta-avustuksista kokouksessaan 30.3.2017.

Seuraava toiminta-avustusten hakukierros avataan joulukuussa 2017.

Hakemus ja siihen liitettävät dokumentit

Toiminta-avustushakemuksella tarkoitetaan toiminta-avustuskyselyä sekä kaikkia vaadittavia liitteitä. Tutustu hakuohjeisiin huolella.

Toiminta-avustushakemukseen sisältyy:

 • sähköinen verkkolomake, johon sisältyy yhdistyksen perustietojen ohella selvitys järjestön aiemmasta toiminnasta ja suunnitelmista tulevalle vuodelle.

Avustushakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä toimikaudelta
 • toimintakalenteri edelliseltä vuodelta (valmis pohja ladataan Tamyn sivuilta)
 • tilinpäätöksen tuloslaskelma ja tase edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
 • toimintasuunnitelma viimeksi alkaneelle toimikaudelle
 • talousarvio viimeksi alkaneelle tilikaudelle

Jos yhdistyksen toimikausi ei ole kalenterivuoden mukainen, toimitetaan edellisen päättyneen tai viimeksi alkaneen toimikauden dokumentit. Kaikki toimittavat toimintakalenterin Tamyn pohjalla edelliseltä kalenterivuodelta.

Toimintakertomuksesta, tuloslaskelmasta ja taseesta on määräpäivään mennessä toimitettava vähintään alustava luonnos tai arvio. Huomaathan merkitä hakulomakkeeseen mikäli asiakirjat eivät ole vielä yhdistyksen kokouksen hyväksymiä.

Asiakirjat toimitetaan pdf-muotoisena.

Linkki yksikköjärjestöille tarkoitettuun sähköiseen verkkolomakkeeseen aukeaa tällä sivulla haun avauduttua.

Toimintakalenterin pohja: Toimintakalenteri 2016 (doc).

Toiminta-avustusten myöntämisperusteet

Tiedekuntajärjestöille myönnettävä toiminta-avustus koostuu kaikille tiedekuntajärjestöille myönnettävästä perusosuudesta ja toiminnan arvioinnin ja pisteytyksen perusteella myönnettävästä lisäosuudesta samaan tapaan kuin ainejärjestöilläkin.

Tiedekuntajärjestöjen toiminta-avustuksia käsittelevä järjestövaliokunta tarkastelee tiedekuntajärjestöjen toimintaa viidellä osa-alueella, jotka on esitetty alla. Valiokunta arvioi järjestöjen toiminnan laatua ja määrää kohdissa mainittujen perusteiden mukaisesti ja pisteyttää kohdan arvionsa perusteella. Toiminnasta arvioidaan sekä edellisen toimikauden toteutettua toimintaa että alkaneelle toimikaudelle suunniteltua toimintaa.

Pisteytyksen osa-alueet

 1. Edunvalvonta (enintään 20 pistettä)

Pisteitä annetaan aktiivisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta opintojen suunnitteluun, tiedekunnan kanssa tehdystä opintoihin liittyvästä yhteistyöstä sekä oman tiedekunnan ja yliopiston ajankohtaisista asioista ajan tasalla pysyttelemisestä sekä muusta opintoja tukevan toiminnan järjestämisestä. Pisteitä saa myös aktiivisuudesta opiskelijaedustajien valinnassa ja säännöllisestä yhteydenpidosta heidän kanssaan.

 1. Yhteisöllisyys ja muu toiminta (enintään 10 pistettä)

Pisteitä saa kaikkien jäsenjärjestöjen huomioimisesta ja yhteisöllisyyden kehittämisestä yhdenvertaisuus huomioiden yksikössä (esim. erilaiset toimintatavat sekä jäsenjärjestön jäsenille avoimet, matalan kynnyksen tapahtumat).

 1. Tiedotus (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan hyvin organisoidusta, kohderyhmänsä tavoittavasta ja yhdenvertaisuuden huomioivasta tiedotuksesta sekä perustiedotuskanavien (sähköpostilistat, nettisivut & sosiaalinen media) tehokkaasta käytöstä. Pisteitä saa  ajan tasalla olevista kotisivuista ja blogista, mahdollisten kv-opiskelijoiden huomioimisesta tiedotuksessa sekä aktiivisesta ja monipuolisesta sosiaalisen median käytöstä. Lisäksi pisteitä saa Tamyn näkyvyydestä järjestön tiedotuksessa.

 1. Talous (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan monipuolisesta varainhankinnasta ja järkevistä taloudenhoidon ja -suunnittelun käytännöistä. Pisteitä saa myös talousarvion ja tuloslaskelman informatiivisuudesta ja selkeästä yhteydestä toimintasuunnitelmaan ja – kertomukseen.

 1. Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen (enintään 5 pistettä)

Pisteitä annetaan tehokkaista järjestötiedon siirtämiskeinoista ja aktiivisesta jäsenpalautteen keräämisestä ja hyödyntämisestä. Yhdistystoimintakoulutuksiin osallistuminen sekä selkeät toimintasuunnitelma ja toimintakertomus vaikuttavat pisteisiin. Pisteytykseen vaikuttaa myös ympäristönäkökulmien huomioiminen toiminnassa.

Hakuasiakirjojen myöhästymisen sanktiot

Sähköinen lomake sulkeutuu avustushaun määräpäivänä klo 16.00.

Jos yhdistys myöhästyy ilmoitetusta takarajasta, sen tulee ilmoittaa asiasta järjestö- ja viestintäasiantuntijalle välittömästi, kuitenkin viimeistään viikon sisällä haun päättymisestä, ja pyytää suoraa linkkiä avoimeen hakulomakkeeseen.

Toiminta-avustuskyselyn tai vaadittavien liitteiden myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 20 prosentilla, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään enintään yhden viikon myöhässä. Vähennys on 50 prosenttia, jos hakemus tai jokin sen liite lähetetään yli viikon mutta enintään kaksi viikkoa myöhässä. Jos hakemus tai jokin sen liite myöhästyy yli kaksi viikkoa ilmoitetusta määräpäivästä tai jos yhdistys ei pyydä linkkiä hakulomakkeeseen viikon kuluessa lomakkeen sulkeutumisesta, toiminta-avustushakemusta ei käsitellä eikä toiminta-avustusta myönnetä lainkaan.

Jos yhdistyksen kokouksen hyväksymiä asiakirjoja ei voida hyväksyä yhdistyksen sääntöjen tai jonkin muun perustellun syyn vuoksi määräpäivään mennessä, on asiakirjojen myöhästymisestä ja sen syystä ilmoitettava järjestö- ja viestintäasiantuntijalle maaliskuun aikana (tarkka päivämäärä ilmoitetaan haun avautumisen yhteydessä). Lisäaikaa asiakirjojen toimittamiseen voidaan myöntää enintään kaksi kuukautta yhdistyksen säännöistä tai tilinpäätöksen ongelmista johtuvista syistä. Ilman ilmoitusta yhdistyksen kokouksen hyväksymien dokumenttien myöhästyminen pienentää toiminta-avustuksen perusosuutta 50 prosentilla. Avustusta ei laiteta maksuun ennen kuin hakemus ja sen kaikki liitteet on toimitettu Tamyyn.

Sanktiot toiminta-avustuksen väärinkäytöstä

Toiminta-avustus voidaan Tamyn hallituksen päätöksellä periä takaisin kokonaan tai osittain, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai jos hakija on antanut Tamylle virheellisiä tietoja tai muuten johtanut ylioppilaskuntaa harhaan. Ennen kuin avustusta vaaditaan palautettavaksi, Tamy pyytää epäilyn kohteena olevalta järjestöltä selvityksen. Sanktiona järjestölle voidaan myös olla myöntämättä avustusta myös seuraavana vuotena.

Vakavissa väärinkäytöstilanteissa Tamyn hallituksella on oikeus tarkastuttaa tilintarkastajalla avustuksensaajan koko toiminta ja varainkäyttö, jota varten saaja on velvollinen esittämään kaikki asiaan liittyvät dokumentit ja avustamaan niiden tarkastamisessa.

Lisätietoja toiminta-avustushausta antaa järjestö- ja viestintäasiantuntija.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös