Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Opiskelijan oikeudet ja vastuut

Opiskelijan oikeudet

Lista opiskelijoiden oikeuksista ja vastuista on työkalu rakentavalle vuorovaikutukselle opiskelijoiden ja yliopiston henkilöstön välillä. Usein parhaan mahdollisen lopputuloksen omien oikeuksien ajamiseen saa keskustelemalla ja perustelemalla oma kanta mahdollisimman yksityiskohtaisesti ollen samalla avoin vasta-argumenteille. Lista tarjoaa viitteitä periaatteellisista ja käytännöllisistä oikeuksista, joita Tampereen yliopiston tulee tarjota sen opiskelijalle.

Yliopistoyhteisö muodostuu kolmesta osapuolesta: opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. Kaikilla osapuolilla on oikeuksiensa lisäksi omat velvollisuutensa suhteessa toisiin yhteisön jäseniin, jotta yliopistosta tulee mahdollisimman hyvä paikka oppia, tehdä tutkimusta ja merkittävä toimija yhteiskunnassa.

Hyvän yliopistoyhteisön periaatteista ja velvoitteista voit lukea lisää yliopiston intrasta.

Opiskelijalla on oikeus:

 • Saada tuutorointia, opinto-ohjausta ja ohjausta opinnäytteeseen.
 • opiskella joustavasti.
 • opiskella esteettömästi.
 • saada opintosuorituksesta tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa.
 • hakea oikaisua opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin.
 • saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta.
 • uusia tentti.
 • saada toimeentulotukea.
 • olla sairaslomalla ja päästä julkiseen terveydenhuoltoon.
 • opiskella kokematta syrjintää tai häirintää.
 • hakea lisäaikaa ja opinto-oikeuden palauttamista.
 • todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle.
 • saada opintopisteitä luottamustoimista.
 • saada opiskelijaedustus opiskeluihin liittyviin ja opiskelijoita koskettaviin työryhmiin.
 • opiskella turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.
 • hakea aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämistä tai korvaamista tutkintoon.

Opiskelijan vastuut

Listaus tarjoaa yleiskatsauksen asioihin, joita opiskelijoiden tulisi huomioida opiskeluidensa eri ajankohdissa.

Usea vastuu ei ole ainoastaan opiskelijan harteilla. Monissa tapauksissa yliopiston mahdollistava rooli opiskelijan vastuunkannosta on ratkaiseva. Esimerkiksi hyvän tieteellisen käytännön kunnioittaminen vaatii tuekseen käytäntöjen ja sääntöjen opettamisen opiskelijoille.

Voit myös tutustua hyvän yliopistoyhteisön periaatteisiin ja velvoitteisiin täällä.

Opiskelijalla on vastuu:

 • antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta.
 • laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintojasi sen mukaisesti.
 • olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen.
 • ilmoittautua yleiseen tenttiin seitsemän päivää aikaisemmin.
 • ilmoittautua kursseille, joiden osallistujamäärä on rajattu.
 • perua ilmoittautumisesi ajoissa kursseille, joille et voikaan osallistua.
 • palauttaa opintosuorituksesi ajoissa.
 • ottaa selvää, miten kursseilla on edetty mahdollisen poissaolosi aikana.
 • ilmoittautua määräaikojen puitteissa yliopistoon.
 • hakea lisäaikaa, jos et ole valmistumassa säädetyssä ajassa.
 • noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä.
 • noudattaa yliopiston tietoturvasääntöjä.

Sinulla on opiskelijana oikeus:

Saada tuutorointia, opinto-ohjausta ja ohjausta opinnäytteeseen. (Yliopistolaki 40 §)

Olet opiskelijana oikeutettu opinto-ohjaukseen, ja yliopistolla on velvollisuus järjestää sitä.

Opiskelijalle on erittäin tärkeää saada riittävästi opinto-ohjausta, jotta hän pystyy valitsemaan yliopiston laajasta oppiainevalikoimasta itselleen sopivimmat ja kiinnostavimmat valinnaiset opinnot. Hyvä opetus sisältää ohjausta, mutta jokaisen opiskelijan kannattaa käyttää rauhassa aikaa opintojensa kulun hahmottamiseen, omien intressien pohtimiseen ja niistä keskustelemiseen ammattilaisten kanssa. Opinto-ohjauksen saaminen on myös ensisijaista sujuvan opintojen etenemisen ja oman oppimismotivaation ylläpitämiseksi. Ammattimaista opinto-ohjausta ei voida korvata opiskelijoiden omalla vertaisohjauksella, jonka rooli on aina yliopiston tarjoaman ammatillista opinto-ohjausta täydentävää. Valinnaiset kurssit auttavat opiskelijaa profiloimaan omaa osaamistaan ja markkinoimaan itseään sopivimmalle työnantajalle.

Opiskelijana olet myös oikeutettu opinnäytetöiden asialliseen ohjaukseen. Mikäli ohjauksesta vastaava henkilö osoittaa välinpitämättömyyttä opinnäytetyön ohjausta kohtaan, vaikka sen takia, ettei alkuperäinen ohjaaja ole opinnäytetyön aiheen asiantuntija, on opiskelija oikeutettu saamaan asianmukaista ohjausta toisaalta. Suunnitelmalliseen opinto-ohjaukseen kuuluu olennaisesti myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekeminen, jonka hyödyllisyys on kiistaton.

Opiskella joustavasti. (TaY:n tutkintosääntö 16 §, 23 § – 24 §, Yliopistolaki 41 §, 42 §)

Yliopiston on järjestettävä opinnot sujuvasti, jotta opiskelija pystyy valmistumaan tavoiteajassa. Tavoiteajat vaihtelevat aloittain. Tavoiteajan päättymisen jälkeenkin on mahdollista hakea lisäaikaa, jota myönnetään vähintään puoli vuotta ja enintään kaksi vuotta.

Opetussuunnitelmiin on kirjattu useita moninaisia kurssien suoritusmuotoja, jolloin opiskelijan on mahdollista suorittaa kursseja kaikilla merkityillä suoritusmuotomahdollisuuksilla.

Opiskelijalla on oikeus suorittaa opintoja kesälukukauden aikana.

Tampereen yliopiston erityisvahvuutena on vapaa valinnaisten opintojen oikeus.

Opiskella esteettömästi. (Suomen perustuslaki 6 §, Yhdenvertaisuuslaki 5 §, Yliopistolaki 37 a §TaY:n opintojen arviointisääntö 38 §, Vammaispalvelulaki 8 c §).

Opiskelijalla on oikeus suorittaa opintojaan esteettömästi ja saada omien opintosuoritusten arviointi suhteutettuna omiin esteisiin.

Suomen perustuslakiin on kirjattu yhdenvertaisuus yhtenä ihmisen perusoikeuksista. Tämä koskee esteettömyyttä opiskelussa. Ketään ei siis saa asettaa eri asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella, vaan kaikille tulee taata yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Yhdenvertaisuuslaissa käsitellään tarkemmin myös koulutusta ja siinä kielletään syrjintä koulutuksen saamisessa. Lisäksi koulutuksen järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi ja työuralla etenemiseksi.

Mikäli opiskelijalla on todettu esteellisyys, omaan todettuun rajoitteisuuteen kuten aistivammaisuuteen tai luki- ja paniikkihäiriöihin on siis mahdollista saada yliopistolta poikkeusjärjestelyjä arviointikäytännöissä ja vaihtoehtoisia opintojen suoritustapoja kertoessaan ennakkoon omasta esteellisyydestä. Vaikeavammaisille ihmisille on myös taattu kunnan puolelta oikeus henkilökohtaiseen apuun. Löydät yliopiston esteettömyyssivut tästä linkistä ja lisätietoja saat myös Tamyn saavutettavuussivuilta.

Saada opintosuorituksesta tulos viimeistään kolmen viikon kuluessa. (TaY:n opintojen arviointisääntö 29 §, TaY:n tutkintosääntö 26 § – 28 §, TaY:n johtosääntö 13 §, 16 §).

Tentin tai muun opintosuorituksen korjaamiseen saa mennä aikaa enintään kolme viikkoa. Mikäli maksimiaika ylittyy, on opiskelijalla oikeus vaatia arvosanaa opintosuorituksesta. Kolmen viikon korjausaika pätee myös sähköisesti suoritettuihin tentteihin. Kesällä suoritetuilla opintosuorituksilla on kuitenkin pidempi arvosteluaika.

Hakea oikaisua opintosuorituksen tai opinnäytetöiden arviointiin (Yliopistolaki 82 §, TaY:n johtosääntö 16 §, TaY:n tutkintosääntö 26 § – 28 §)

Ollessaan tyytymätön opintosuorituksesta saatuun arvosanaan opiskelija on oikeutettu hakemaan oikaisua arviointiin opintosuorituksen arvioijalta 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä jolloin arvostelun tulos on ollut saatavilla. Opiskelija voi hakea aineopintoihin sisältyvään opinnäytteeseen oikaisua kirjallisesti oman tiedekunnan dekaanilta. Mikäli oikaisupyynnön jälkeen opiskelija on tyytymätön saamaansa arviointiin edellä mainituissa opintosuorituksissa ja aineopintoihin sisältyvässä opinnäytetyössä, oikaisua tähän päätökseen voi hakea Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta.

Syventävien opintojen opinnäytteen arviointiin ja arvosanaan opiskelija voi hakea oikaisua kirjallisesti tiedekuntaneuvostolta. Myös syventävien opintojen opinnäytetyön oikaisupyyntö tulee lähettää 14 päivän sisällä, alkaen siitä hetkestä jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset tietoonsa.

Opinnäytetyötä koskevassa oikaisutilanteessa kannattaa aluksi ottaa yhteyttä oman tiedekunnan opintopäällikköön, joka pystyy neuvomaan oikaisuprosessin etenemisessä. Mikäli tiedekuntaneuvosto näkee tarpeelliseksi, oikaisupyynnön jälkeen nimetään syventävien opintojen opinnäytetöille kolmas arvioija, jonka arviointi on ratkaiseva.

Syventävien opintojen opinnäytetöiden oikaisun uudelleenarviointia ei voi hakea Tampereen yliopiston muutoksenhakulautakunnasta.

Saada palautetta tentistä, esseestä tai muusta opintosuorituksesta.  (TaY:n opintojen arviointisääntö 2 §, 27 §).

Myös opintojen arviointi on oppimistilanne. Oppimisen kannalta on todella tärkeää, että opintosuorituksesta saadaan palautetta. Palautteeksi ei riitä kurssilta saatava arvosana, vaan oppimisen takaamiseksi on hyvä käydä läpi opintosuoritus kokonaisuudessaan. Kirjallinen tai suullinen palaute opintosuorituksesta mahdollistaa kokonaisvaltaisemman käsityksen siitä, missä asioissa opiskelijalla on vielä kehittymisen varaa.

Opiskelija voi lisäksi halutessaan saada tenttivastauksensa kopiona opintosuorituksesta vastaavalta opettajalta kuuden kuukauden ajan opintosuorituksesta saadun tuloksen saamisen jälkeen. Kurssiarvioinnin perusteet tulee olla julkisesti tiedossa ennen arviointia, ja opiskelijalla on oikeus tietää kurssiarviointinsa perusta.

Uusia tentti. (TaY:n opintojen arviointisääntö 11-13 §).

Opiskelijalla on oikeus uusia opintosuoritus.

Opettajan tulee antaa opiskelijalle mahdollisuus uusia hylätty opintosuoritus vähintään kerran, ja jo hyväksytyn opintosuorituksen arvosanaa voi korottaa. Opintosuorituksen uusinta on toteutettava kohtuullisen ajan kuluessa tulosten julkistamisesta, ja myös uusintamahdollisuuden ajankohta on oltava tiedossa opiskelijoilla mahdollisimman hyvissä ajoin.

Uusintatentti tulisi myös ajoittaa niin, että tulosten julkistamisen ja uusintamahdollisuuden väliin jää opiskelijalle riittävästi aikaa valmistautua uusintaan. Tätä ohjetta ei opintojen arviointisäännössä lue, mutta sen tulisi kuitenkin olla itsestään selvä ohjenuora uusintatentin järjestämisessä.

Ainoastaan opinnäytteitä ei voi uusia.

Uusinnan jälkeen korkeampi arvosana ja/tai laajempi kokonaisuus säilyy voimassa.

Saada toimeentulotukea (Suomen perustuslaki 19 §, Laki toimeentulotuesta 2 §, 2-3 luku).

Opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde on opintotuki, joka koostuu kolmesta eri osasta: opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta.

Myös opiskelijat ovat kuitenkin oikeutettuja toimeentulotukeen silloin, kun heidän tulonsa eivät riitä kattamaan välttämättömiä menoja. Jos välttämättömät menosi ylittävät käytössä olevat tulosi, sinulla on oikeus toimeentulotukeen.

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan välttämätön toimeentulo. Koska kyseessä on viimesijainen tuki, kaikki tulo on ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Kaikki realisoitavissa oleva varallisuus huomioidaan toimeentulotuen hakijalle tuloksi (arvopaperit, osakkeet, säästöt). Toimeentulotuen perusosa on tällä hetkellä yksinasuvalla 487,89 euroa kuukaudessa. Perusosan tulisi kattaa välttämättömät päivittäiset menot, kuten ruokakulut. Muiksi menoiksi huomioidaan vain välttämättömiin perusmenoihin kuuluvat menot kuten kohtuullinen vuokra, sähkölasku, julkisen terveydenhuollon menot ja reseptilääkekulut. Opintotukeen kuuluva opintolaina lasketaan opintotukeen ja valtion lainantakaukseen oikeutettujen opiskelijoiden kohdalla tuloksi riippumatta siitä, onko opiskelija nostanut lainan. Lainan nostamista ei edellytetä, vaan lainaosuus lasketaan mukaan laskennalliseen kuukausituloon. Lainaosuutta ei huomioida, jos opiskelija ei esimerkiksi luottotietojen menetyksen takia ole oikeutettu valtion lainantakaukseen.

Opiskelijalla on yhtäläisesti muiden ryhmien kanssa oikeus toimeentulotukeen, jos tuen myöntämisen ehdot täyttyvät! Toimeentulotuen hakemisesta ei ole ikinä haittaa, vaikka ei olisikaan varma, onko oikeutettu tukeen. Päätökset tehdään hakemuksessa olevien tietojen perusteella eli muista liittää mukaan kaikki olennaiset dokumentit, kuten tositteet terveydenhoitomenoista tai luottotietojen menetyksestä.

Olla sairaslomalla ja päästä julkiseen terveydenhuoltoon. (Terveydenhuoltolaki 17 §, Sairausvakuutuslaki 8 luku).

Opiskelijoiden pääsääntöinen terveydenhuolto toimii ylioppilaiden terveydenhuolto säätiön (YTHS:n) kautta, joka on erikoistunut opiskelijoiden terveydenhuoltoon. Heinäkuussa, iltaisin ja viikonloppuisin YTHS:n toimipisteet ovat kuitenkin kiinni. Opiskelijan kannattaakin ottaa tuolloin yhteyttä kunnallisiin terveydenhuolto- tai terveydenhoitopalveluihin, jotka päivystävät myös kesäisin. Opiskelijalla on oikeus käyttää opiskelupaikkakuntansa kunnallisia perusterveydenhoitopalveluja hänen kotipaikkakunnastaan riippumatta. Jatko-opiskelijat eivät kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.

Opiskelijan ei pidä eikä kannata opiskella oman terveytensä kustannuksella. Opiskelijalla on oikeus olla sairaslomalla ja saada täten sairauspäivärahaa. Sairauspäivärahaa maksetaan kymmenen arkipäivän pituisen omavastuujakson jälkeen sairasloman alkamisesta. Omavastuuajasta huolimatta sairauspäivärahaa kannattaa hakea, jos sairaus ei ole lyhytaikainen ja se estää opiskelemasta normaalisti. Siirtymällä sairauspäivärahalle sairastamaan säästät opintotukikuukausiasi ja vältyt joutumasta opintotuen edistymisen seurantaan liian vähäisten opintosuoritusten takia. Sairauspäivärahan suuruus riippuu sairaslomaa edeltävän työtulon tai etuuden määrästä. 1.1.2015 alkaen on ollut mahdollista opiskella sairauspäivärahalla vähäisessä määrin (12 op / lukukausi tai 24 op lukuvuosi). Opiskeluoikeus edellyttää kuitenkin sitä, että opiskelija on ensin todettu työkyvyttömäksi lääkärintodistuksella.

Opiskella kokematta syrjintää tai häirintää. (Suomen perustuslaki 7 §, Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 § – 8§, 10§ – 12§, Yhdenvertaisuuslaki 6 §).

Suomen perustuslain mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella”. Jokaisen ihmisen on kunnioitettava toista omana itsenään ilman suoraa tai epäsuoraa syrjintää, kuten tahallinen huomiotta jättäminen.

Yhdenvertaisuuslaissa määritellään tarkemmin mitä syrjintä tarkoittaa. Syrjinnäksi lasketaan selkeän epätasa-arvoisen kohtelun (välitön syrjintä) lisäksi myös se, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden (välillinen syrjintä) sekä toiselle annettu ohje tai käsky syrjiä. Myös häirintä on lain mukaan syrjintää.

Lain mukaan seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai

ahdistava ilmapiiri. Häirintää ei ole helppo määritellä yksiselitteisesti, mutta häirinnän tunnistamisessa kannattaa luottaa omaan vaistoon. Jos toisen käytös tuntuu häiritsevältä, se on häirintää.

Mikäli tunnet kokeneesi häirintää toiselta opiskelijalta, professorilta tai muulta yliopiston henkilöstöön kuuluvalta jäseneltä, voit ottaa luottamuksellisesti yhteyttä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin, jotka palvelevat kaikissa häirintään liittyvissä tilanteissa.

Hakea lisäaikaa ja opinto-oikeuden palauttamista (Yliopistolaki 40 §, 43 a-d §)

Lisäajan hakeminen onnistuu esittämällä omalle yksikölleen laatimansa valmistumissuunnitelman. Suunnitelmassa käydään läpi puuttuvat opinnot ja niiden toteuttamisaikataulu. Jos lisäaikaa ei hae säädetyn tutkinnonsuorittamisajan tullessa loppuun, voi opiskelija menettää opinto-oikeutensa. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Yliopiston tulee huomioida opiskelijan elämäntilanne päätöstä tehdessään. Jos opinnot ovat suoritettavissa kohtuullisessa ajassa, opiskelijan opiskeluoikeutta jatketaan. Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Siihen ei lasketa myöskään enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jolloin opiskelija on ilmoittanut, ettei hän ole läsnäoleva.

Opiskelija voi menettää opiskeluoikeutensa esimerkiksi, jos hän ei ole ilmoittautunut lukukauden alussa läsnä- tai poissaolevaksi, jos hän ei ehtinyt suorittamaan opintojaan määräajassa tai jos hän ei ole saanut opintojaan suoritettua lisäajan myöntämisen jälkeen. Opiskelija voi hakea yliopistolta oikeutta päästä takaisin opiskelijaksi yliopistopalveluiden opintopalveluilta tai tilanteesta riippuen tiedekunnan dekaanilta. Lisää tietoa ja tarvittavat lomakkeet löytyvät yliopiston ohjeistuksesta.

Todistaa soveltuvuus opiskeltavalle alalle. (Yliopistolaki 37 a-b §, 43 a-d §, 45 §, 45 a §, Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta 1 § – 14 §)

Yliopiston hallituksen on taattava opiskelijalle mahdollisuus tulla kuuluksi, mikäli hänen opiskeluoikeutensa aiotaan peruuttaa. Lisäksi hallitukselle on tehtävä opiskelijan asiaa koskeva selvitys ennen kuin hallitus voi tehdä päätöksen.

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa alalle soveltumattomuuden perusteella, hän voi hakea muutosta opiskeluoikeuden menettämiseen osoittamalla, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa yliopistolle terveydentilaansa koskevat lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää yliopiston hallitus.

Jos opiskelijaa epäillään, ettei hän sovellu haluamalleen alalle, on yliopiston selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskelija voi hakea muutosta opiskeluoikeutensa menettämistä tai palauttamista koskevaan päätökseen opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän sisällä päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli sinua epäillään alallesi soveltumattomaksi, ota suoraan ja välittömästi yhteyttä ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen asiantuntijaan.

Saada opintopisteitä luottamustoimista. (Rehtorin päätös)

Voit saada maksimissaan 10 opintopistettä omista yliopiston tai ylioppilaskunnan sisäisissä luottamustoimistasi raporttia vastaan. Raportin kirjoittamisesta määrätyt ohjeet löytyvät kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Hyväksi lukeminen voidaan toteuttaa joko korvaamismenettelyllä tai sisällyttämismenettelyllä vuoden sisällä luottamustoimen päättymisestä.

Lisätietoja voit kysyä tiedekuntasi opintopäälliköltä.

Esimerkkejä tehtävistä, joista voit saada opintopisteitä (3 opintopistettä/kohta):

 1. a) vähintään lukuvuosi yliopistolain tai yliopiston johtosäännön mukaisessa yliopiston monijäsenisessä toimielimessä (yliopistokollegio, hallitus, muutoksenhakulautakunta ja tiedekuntaneuvosto)
 2. b) vähintään lukuvuosi erillisyksikön neuvottelukunnassa, yliopiston opintotukilautakunnassa tai tiedekunnan tai tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmässä
 3. c) vähintään lukuvuosi ainejärjestön hallituksessa
 4. d) vähintään lukuvuosi ylioppilaskunnan luottamustehtävässä (edustajiston tai hallituksen jäsenenä tai valiokunnan tai jaoston puheenjohtajana)

Saada opiskelijaedustuksen opiskeluihin liittyviin ja opiskelijoita koskeviin työryhmiin. (Rehtorin päätös)

Opiskelijoilla on oikeus saada opiskelijaedustus yliopiston suunnitteleviin ja valmisteleviin työryhmiin. Näin mahdollistetaan opiskelijoiden osallisuus päätöksenteon valmistelu- ja päätösvaiheissa. Opiskelijaedustus tulee taata 1) ainakin sellaisissa ryhmissä, joissa käsitellään opiskelijoihin olennaisesti liittyviä asioita, joista he tulevat prosessin myöhemmässä vaiheessa päättämään ja 2)asioissa, jotka menevät kolmikantaisen edustuksellisen elimen päätettäväksi.

Tiedekunnassa toimivaan valmistelevaan työryhmään pyydetään opiskelijaedustus aine- tai tiedekuntajärjestöltä. Koko yliopistoa koskevaan valmistelevaan työryhmään pyydetään opiskelijaedustus ylioppilaskunnalta.

Opiskelijajäsenet on kutsuttava työryhmään välittömästi sen perustuttua, ja työryhmän koollekutsujan tulee perehdyttää jäsenet asianmukaisella tavalla.

Opiskella turvallisessa ympäristössä. (Yliopistolaki 41§, Terveydenhuoltolaki 17§)

Yliopistolain mukaan opiskelijoiden tulee saada opiskella turvallisessa ympäristössä. Yliopisto voi määrittää järjestyssäännöt turvallisuuden takaamiseksi. Terveydenhuoltolain mukaan opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seuraaminen. Yliopisto ja YTHS ovat siis yhdessä vastuussa paitsi opiskeluympäristön fyysisestä toimivuudesta, myös yhteisön ja hyvinvoinnin parantamisesta. Ongelmakohtia voi tuoda esille ylioppilaskunnan kautta.

Hakea aiemmin hankitun osaamisen sisällyttämistä tai korvaamista tutkintoon. (Yliopistolaki 44§ Tutkintosääntö 25§)

Yliopistolaki mahdollistaa, että yliopisto voi hyväksilukea opiskelijan muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suorittamia opintoja ja korvata samantasoisia opintoja tutkintoon.

Tampereen yliopisto on linjannut, että jos opiskelija on suorittanut toisessa korkeakoulussa samansisältöisiä kieli-, viestintä- tai menetelmäopintoja, on hänellä mahdollisuus saada ne hyväksi luetuksi tutkintoonsa. Katso Kielikeskuksen ohjeistus.

Monissa tutkinto-ohjelmissa on vielä erikseen omia aiemmin hankitun osaamisen (AHOT) korvaamiskäytäntöjä. Riippuen ohjelmasta esimerkiksi työkokemuksella tai työharjoittelulla on voinut korvata opintojaksoja. Yliopiston tutkintosäännön mukaisesti opinnäytteitä ei voi hyväksilukea. Aiemmin hankittu osaaminen tulisi aina tarkistaa opiskelijan laatiessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS). AHOT-prosessin voi kuitenkin käynnistää myöhemminkin ottamalla selvää oman tiedekunnan käytännöistä.

Opiskelijan vastuulla on:

Antaa palautetta opetuksesta ja ohjauksesta.

Jotta opetusta ja ohjausta voitaisiin kehittää, on opiskelijoiden vastuulla antaa palautetta siitä. Palautetta kerätään useimmiten kurssikohtaisesti sähköisellä palautejärjestelmällä, ja sitä käsitellään etenkin opetussuunitelmatyöryhmissä, joissa myös on opiskelijaedustus. Tampereen yliopiston opetusneuvosto on antanut ohjeistuksen palautteenkeräämisestä, joka ohjaa tiedekuntien palautteenkeräämistä. Yliopistot keräävät palautetta myös kandipalautteen kautta, joka on suunnattu kaikille kandidaatintutkinnon suorittaneille. Palautteessa selvitetään opiskelijoiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja opintojen sujuvuutta. Vuodesta 2015 lähtien palautteen tulokset on vaikuttanut yliopistojen perusrahoituksen jakamiseen.

Lisäksi perustutkinto-opiskelijoille tehdään vuosittaisia opiskelijakyselyjä, joilla selvitetään opintojen ongelmakohtia ja edistymistä.

Laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ohjeiden ja ohjauksen mukaisesti sekä edistää opintoja sen mukaisesti. (Tutkintosääntö 22 §)

Jokaisen Tampereen yliopiston opiskelijan on laadittava kirjallinen suunnitelma tutkinnon suorittamiselle. HOPS:ssa opiskelija määrittelee opintojen etenemisen ja tarvittavien opintosuorituksien aikataulutuksen. HOPS:n pohjana on tutkintorakenne, opetussuunnitelma ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Opiskelijan on hyvä ottaa huomioon suunnitelmaa tehdessään maisteriohjelmaan hakeutuminen ja siihen tarvittavat opinnot, vaihto-opiskelun ja/tai työharjoittelun ajoittaminen sekä aikaisemman osaamisen hyväksilukeminen osaksi tutkintoa. Opiskelijat saavat apua omalta HOPS-opettajaltaan suunnitelman laatimiseen ja sen päivittämiseen.

Olla syrjimättä ja häiritsemättä ketään ja opiskella muut huomioon ottaen. (Yliopistolaki, Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelma)

Yliopistolain 4§:n mukaan yliopistoyhteisöön kuuluvat yliopiston opetus- ja tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. Kaikki yliopistoyhteisön jäsenet ovat vastuussa yliopiston yhteisöllisyydestä ja yhdenvertaisuudesta. On tärkeää, että kaikki edistävät omalla toiminnallaan yhdenvertaisuutta ja ilmoittavat epäkohdista eteenpäin.

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty opetusta ja opiskelua koskevia tavoitteita, joihin kaikkien opiskelijoiden kannattaa tutustua.

Myös kaikki opintojen ulkopuolinen toiminta vaikuttaa yliopistoyhteisöön. Opiskelijoilla on vastuu toimia yhdenvertaisesti ja ketään syrjimättä myös opiskelijajärjestötoiminnassa, tuutoroinnissa ja muutenkin opiskelukavereiden kanssa. Tamyn yhdenvertaisuussuunnitelmassa on määritelty opiskelijoita ja järjestöjä koskevia tavoitteita.

Muut opiskelijat ja henkilökunta kannattaa ottaa huomioon myös konkreettisissa arkisissa asioissa kuten siinä, että varaa tarvittavat opiskelumateriaalit ja -tilat käyttöönsä vain sille ajalle, kun tosiasiallisesti niitä käyttää.

Ilmoittautua yleiseen tenttiin seitsemän vuorokautta aikaisemmin. (Opintojen arviointisääntö 18-19 §)

Lähtökohtaisesti tenttiin tulee ilmoittautua seitsemän vuorokautta aikaisemmin ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opettajan kanssa ole muuta sovittu.

Kesäaikana ilmoittautumista saatetaan edellyttää aikaisemmin. Useimmiten tiedekunnat ottavat vastaan ilmoittautumisen sähköisesti NettiOpsun/NettiRekan kautta, mutta joissakin tiedekunnissa on käytössään vielä tenttikuoret. Sähköisiin tentteihin ilmoittaudutaan sähköisessä tenttipalvelussa ja niihin on mahdollista ilmoittautua aina, kun tentittävä opintokokonaisuus on varattavissa. Mikäli opiskelija ei saavu tenttiin ilman ennakkotietoa tai hän luopuu kahteen kertaan saman opintojakson tentistä, hänellä on vastuu ottaa yhteyttä vastaavaan opettajaan ennen seuraavaa ilmoittautumista. Luentokursseilla järjestettäviin tenttitilaisuuksien ei yleensä vaadita ilmoittautumista erikseen ellei kurssinvetäjä toisin ohjeista.

Tenttiminen Tampereen yliopistossa

Ilmoittautua kursseille, joiden osallistujamäärä on rajattu. (Tutkintosääntö 23 §)

Kursseille ilmoittaudutaan yleensä sähköisesti Netti-opsussa. Mikäli opiskelijalla ei vielä ole yliopiston peruspalvelutunnusta, hän ilmoittautuu tiedekunnan ohjeiden mukaisesti, yleensä vetäjälle kirjallisesti. Kursseille ei vaadita etukäteistä ilmoittautumista, mikäli osallistujamäärälle ei ole asetettu kattoa. Osallistujamäärä mainitaan opetusohjelmassa, jos se on rajattu.

Perua ilmoittautuminen ajoissa kursseille, joille ei voikaan osallistua. (Tutkintosääntö 23 §)

On tärkeää, että opiskelijat pitävät huolen ilmoittautumisen perumisesta, mikäli he eivät syystä tai toisesta suoritakaan aiottua kurssia. Näin heidän tilalleen voidaan ottaa toinen opiskelija. Mikäli kurssille hyväksytty opiskelija ei osallistu opetukseen, hänen tulee ennen kurssin alkua, annettuun päivämäärään mennessä, perua ilmoittautumisensa, jotta tilalle voidaan valita toinen opiskelija.

Mikäli opiskelija ei osallistu opetukseen eikä peru kurssipaikkaansa tai keskeyttää kurssin, hänen opintosuorituksensa arvioidaan arvosanalla hylätty.

Palauttaa opintosuoritukset ajoissa. (Opetusneuvoston linjaus)

Määräaikojen noudattaminen usein kertoo, että toisten aikaa arvostaa yhtä paljon kuin omaansa. Oli sitten kyse ryhmätyöstä tai henkilökohtaisesta opintosuorituksesta on kunnioittavaa toisia kohtaan suunnitella ajankäyttönsä niin, että palautus on mahdollista ajoissa. Jos eteen tulee merkittävä este, voi kurssin vastuuopettajaan ottaa yhteyttä ja pyytää lisäaikaa.

Ottaa selvää, miten kursseilla on edetty mahdollisen poissaolon aikana. (Opetusneuvoston linjaus)

Jos opiskelija ei pääse syystä tai toisesta osallistumaan kurssin jollekin kerralle, on hänellä vastuu ottaa yhteyttä kurssinvetäjään tai opiskelijakavereihinsa ja selvittää oma aloitteisesti, miten kurssilla on edetty.

Ilmoittautua määräaikojen rajoissa yliopistoon. (Tutkintosääntö 13 §)

Opiskelija, joka ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi ennen jokaista lukuvuden alkua, menettää opiskeluoikeutensa. Vaikka menetetyn opiskeluoikeuden voi saada takaisin joissakin tapauksissa (ks. opiskelijan oikeudet), on opiskelijoiden hyvä pitää huoli siitä, että he ilmoittautuvat annettujen määräaikojen kuluessa. Näin säästytään ylimääräiseltä vaivalta. Määräajat asettuvat yleensä vanhoilla opiskelijoilla kesäkuun alusta elokuun loppuun ja uusilla opiskelijoilla heinäkuun puolivälistä elokuun loppuun.

Unohtuiko ilmoittautuminen?

Hakea lisäaikaa, jos ei ole valmistumassa säädetyssä ajassa. (Yliopistolaki 42§)

Lisäajan hakeminen onnistuu esittämällä omalle yksikölleen laatimansa valmistumissuunnitelman. Suunnitelmassa käydään läpi puuttuvat opinnot ja niiden toteuttamisaikataulu. Jos lisäaikaa ei hae säädetyn tutkinnonsuorittamisajan tullessa loppuun, voi opiskelija menettää opinto-oikeutensa. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy heinäkuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään huhtikuun puoliväliin mennessä. Opiskelijat, joiden tutkinnon suorittamisoikeus päättyy joulukuun lopussa, hakevat lisäaikaa viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Siihen ei lasketa myöskään enintään neljän lukukauden pituista poissaoloa, jolloin opiskelija on ilmoittanut, ettei hän ole läsnäoleva.

Yliopiston tulee huomioida opiskelijan elämäntilanne päätöstä tehdessään. Jos opinnot ovat suoritettavissa kohtuullisessa ajassa, opiskelijan opiskeluoikeutta jatketaan.

Yliopiston ohjeistus

Noudattaa opinnoissa hyvää tieteellistä käytäntöä. (Opintojen ariviontisääntö 24§ ja Rehtorin päätökset (Hyvä tieteellinen käytäntö opinnoissa ja menettely opintovilppiä epäiltäessä 5.12.2013)

Jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen on toimittava oikeudenmukaisesti ja toisten työtä ja tuloksia kunnioittaen. Opiskelijoilla on vastuu tarkastaa toimintansa oikeellisuus yliopiston antamista ohjeistuksista tai kysymällä henkilökunnalta. Epäillyt vilppitapaukset käsitellään rehtorin tekemän päätöksen mukaisesti.  Kun opiskelijan epäillään syyllistyneen vilppiin opintosuorituksissaan, syytös on yksilöitävä ja kerrottava opiskelijalle. Epäily ja siihen liittyvät seikat on dokumentoitava, ja asia on saatettava kirjallisesti kyseisen tiedekunnan dekaanin tai erillisyksikön johtajan tietoon. Opintosuoritus voidaan hylätä, mikäli opiskelijan voidaan todeta sitä tehdessään syyllistyneen vilppiin tai törkeään piittaamattomuuteen hyvästä opiskelukäytännöstä.

Eettinen opintojen suorittaminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa

Noudattaa yliopiston tietoturvasääntöjä.

Tutustu opiskelijan tietoturvaoppaaseen, josta löydät sekä ohjeita että säädöksiä liittyen yliopiston tietoturvaan. Jokaisella yliopistoyhteisön jäsenellä, myös opiskelijalla, on vastuu pitää huolta tietoturvan toteutumisesta. Voit tutustua aiheeseen lisää yliopiston IT-helpdeskissä.

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös