Toimeentulo

Toimeentulo

Tamy vaikuttaa opiskelijan toimeentuloon yhdessä muiden opiskelijajärjestöjen kanssa. Lisää tietoa toimeentulolinjauksista löytyy linjapaperista. Ylioppilaskunnan sosiaalipoliittinen asiantuntija neuvoo opiskelijoita toimeentuloasioihin liittyen.

Opintotuki

Opintotuki koostuu veronalaisesta opintorahasta, opintolainan valtiotakauksesta ja opintolainavähennyksestä verotuksessa. Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua ja opinnoissa edistymistä. Opintotukea voi hakea sähköisesti Kelan asiointipalvelussa: www.kela.fi/asiointi. Opintotuki myönnetään koko tutkinnon ajaksi kerrallaan yhdeksän kuukauden jaksoissa (1.9–31.5). Kesäajalle (1.6.–31.8.) opintotukea haetaan erikseen.

Opintotuen muutosilmoitukset, kuten opintotuen palauttamisen, perumisen tai lakkauttamisen voi tehdä sähköisesti Kelan internetsivuilla: www.kela.fi/asiointi. Opintotukea palauttamalla tai tukea etukäteen perumalla voit korottaa tulovalvonnan vuositulorajaasi tai säästää korkeakouluopintojen tukikuukausia. Palvelu näyttää, mitkä kuukaudet ovat valittavissa ja mikä on tuen suuruus.

Opintojen edistymisen seuranta ja tuloharkinta

Kela selvittää joka vuosi opintotukea saavien edellisen lukuvuoden (1.8.–31.7.) opintojen edistymisen. Opiskelijoille, joiden edellisen lukuvuoden tai koko opiskeluajan keskimääräinen opintopistekertymä on alle vaatimusten (5 op / tukikk ja 20 op / lukuvuosi), lähetetään syksyllä selvityspyyntö. Opintotuki voidaan periä takaisin, jos opintosuorituksia ei ole ollut lukuvuoden aikana ollenkaan tai olosuhteista ilmenee, ettei opintoja ole ollut tarkoituskaan harjoittaa päätoimisesti.

Opintotuessa huomioidaan omat tulot. Jokaista tukikuukautta kohden muita tuloja saa olla enintään 667 € ja tuettomina kuukausina 1990 € (vuoden 2018 tilanne). Tulot voi saada milloin tahansa kalenterivuoden aikana. Tuloiksi katsotaan kaikki veronalaiset ansio- ja pääomatulot, toimeentuloon (paitsi ulkomaiseen opiskelijavaihtoon) tarkoitetut apurahat ja tulot ulkomailla. Voit tarkistaa vapaan tulosi Kelan laskurissa netissä.

Vuositulojen valvonta tapahtuu jälkikäteen, joten opiskelijan on itse huolehdittava siitä, että tulot eivät ylitä vuositulorajaa. Takaisinperinnän voi välttää peruuttamalla jo haettuja tukikuukausia tai palauttamalla liiat tuet seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Tuen vapaaehtoinen takaisinmaksu myös palauttaa kyseiset tukikuukaudet uudelleen käytettäviksesi.

Asumistuki

Opiskelijat ovat oikeutettuja yleiseen asumistukeen asumismenojen kattamiseksi. Tukea haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Yleinen asumistuki ei ole sidoksissa opiskeluun tai opintosuorituksiin. Asumistuen määrä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Jos asunnossa asuu useampia henkilöitä, he saattavat muodostaa yhteisen ruokakunnan ja asumistuki myönnetään ruokakunnalle yhteisesti. Asumistuki myönnetään yleensä vuodeksi eteenpäin. Jos tulot tai muut olosuhteet muuttuvat vuoden aikana, asumistuki tarkistetaan. Jos tulosi vaihtelevat, päätöstä annettaessa tulot otetaan huomioon keskiarvotulona. Lisätietoja löydät Kelan sivuilta: www.kela.fi/yleinen-asumistuki.

Sairauspäiväraha

Pitkään kestävän sairauden sattuessa opiskelija on oikeutettu saamaan sairauspäivärahaa opintorahan sijaan. Älä hukkaa opintotukikuukausia sairastamiseen! Hakemukseen liitetään lääkärintodistus, joten käy lääkärissä ajoissa.Kuntoutusajan toimeentuloturva on kuntoutusraha. 1.1.2015 alkaen sairauspäivärahaa saava opiskelija on voinut opiskella vähäisessä määrin. Lisätietoja: www.kela.fi/sairauspaivaraha_opiskelijalle.

Vanhempainetuudet

Perheellisellä opiskelijalla on oikeus äitiysavustukseen, äitiys- tai isyysrahaan, vanhempainrahaan, kotihoidon tukeen ja lapsilisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja saa mahdolliseen opintorahaansa huoltajakorotuksen, joka on 75€/kk (vuoden 2018 tilanne). Äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan suuruus määräytyy pääsääntöisesti päivärahan alkamista edeltävänä vuonna vahvistetussa verotuksessa todettujen työtulojen perusteella. Päivärahan minimimäärä on kuitenkin 24,64 € / arkipäivä. Päivärahakaudella voi myös opiskella, mutta jos äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan oikeutettu nostaa myös opintorahaa, päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä. Lisätietoja: www.kela.fi/lapsiperheet.

Opiskelija ja toimeentulotuki

Toimeentulotuki on lakisääteinen, viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Opiskelijan ensisijainen toimeentulojärjestelmä on opintotuki (opintoraha ja opintolaina), mutta myös opiskelijan välttämättömät menot voivat monessa tilanteessa olla käytettävissä olevia tuloja suuremmat. Tällöin opiskelija on oikeutettu toimeentulotukeen samoin perustein kuin muut avun tarpeessa olevat. Tukea haetaan kelasta. Lisätietoja: www.kela.fi/toimeentulotuki.

Lisätietoja:

Kelan asiointipalvelussa voit myös tarkastaa muun muassa käytettävissä olevien opintotukikuukausiesi määrän ja omien tulojesi vaikutuksen opintotuen ja asumistuen tulorajoihin.

Tamyn sosiaalipoliittiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä koskien kaikkia toimeentuloon liittyviä kysymyksiä, epäselvyyksiä ja ongelmatilanteita: sopoasiantuntija@tamy.fi tai 050 361 2846.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös