Tampere3-uutiskirje, kesäkuu 2018

Tampere3-uutiskirje, kesäkuu 2018

Kevään aikana suurimmat Tampere3-hankkeessa tapahtuneet asiat ovat liittyneet konsistorin kokouksiin. Konsistori on kokoustanut kesäkuun puoleen väliin mennessä yhteensä yhdeksän kertaa. Uutiskirjeessä käsittelemme kevään tapahtumia tällä kertaa kronologisesti.

26.4. Konsistori päätti kolmen uuden tutkinto-ohjelman perustamisesta 1.8.2019. Uudet tutkinto-ohjelmat ovat bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma, Master’s degree Programme in Security and Safety Management sekä viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma.

3.5. Konsistori päätti hallituksen jäsenten toimikausista. Päätöksen mukaan aikaisemmin valittujen hallitusten (Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus, siirtymäkauden hallitus) toimikaudet päättyvät, kun konsistorin valitseman ensimmäisen hallituksen toimikausi alkaa. Riippuen jäsenten valintaprosessin aikataulusta tämä tapahtuu viimeistään 1.12.2018. Jäsenten toimikaudet porrastettiin siten, että kahden jäsenen toimikausi päättyy 31.12.2019, kahden 31.12.2020 ja kolmen 31.12.2021. Jatkossa toimikaudet kestävät kolme vuotta ja vapautuvat paikat täytetään porrastetusti, jotta jatkuvuus hallituksen työskentelyssä säilyy.

25.5. Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallitus muutti johtosääntöä hallituksen nimitysprosessin osalta kokouksessaan. Päätös johtosäännön muuttamisesta tehtiin salassa ilman vuoropuhelua yhteisön kanssa. Kokoustiedotteen mukaan uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen nimittämisprosessiin liittyvien asioiden valmistelun aikana on pyydetty tarkennuksia johtosäännön hallituksen valintaa koskeviin tekstikohtiin, joita hallitus täsmensi tarpeellisin osin. Todellisuudessa hallituksen tekemät täsmennykset kavensivat konsistorin valtaa sekä muuttivat nimityskomitean kokoonpanoa. Koska asia tuotiin kokouksen käsiteltäväksi lisäesityslistan kautta, johtosääntöön tehtävät muutokset eivät olleet edes konsistorin tiedossa ennen Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen kokousta. Tamy kritisoi menettelytapaa, jolla johtosäännön muutokset tehtiin piilossa yhteisön tietämättä.

28.5. Konsistori hyväksyi opetussuunnitelmiin sisällytettävät Tampereen korkeakouluyhteisön yhteiset osaamistavoitteet. Lisäksi konsistori hyväksyi alempia ja ylempien korkeakoulututkintojen rakennetta ja sisältöjä koskevat periaatteet. Periaatteita noudatetaan kaikkien uuden yliopiston alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavien tutkinto-ohjelmien 1.8.2019 voimaan tulevissa opetussuunnitelmissa.

7.6. Konsistori päätti tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta seitsemään tiedekuntaan. Konsistori on käsitellyt koulutuksen valmisteluryhmän valmistelemaa nykyisten tutkinto-ohjelmien sijoittumista uusiin tiedekuntiin useaan otteeseen kevään kuluessa. Konsistori on aiemmissa keskusteluissa pitänyt valmistelua oikeansuuntaisena ja nähnyt, että siihen tulee tehdä muutoksia ainoastaan sillä edellytyksellä, että sekä lähettävä että vastaanottava tiedekunta sitä puoltavat. Konsistorille on kevään aikana toimitettu lukuisia eri toimijoiden kannanottoja. Kokouksessa keskustelua herättivät vielä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan suuri koko ja laaja profiili sekä tuotantotalouden ja tietojohtamisen tutkinto-ohjelmien sijoittuminen, josta oli eri toimijoilta saatu vastakkaisia kannanottoja. Tuotantotalouden ja tietojohtamisen ohjelmat sijoitettiin koulutuksen valmisteluryhmän esityksessä tekniikan ja luonnontieteiden tiedekuntaan. Kokouksessa tehtiin vastaesitys niiden sijoittamiseksi johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Valmisteluryhmän esitys sijoittumisesta tekniikan yhteyteen voitti äänestyksessä luvuin 12-8.

Konsistori käsitteli myös useita uuden yliopiston ensimmäisen hallituksen nimittämiseen liittyviä asioita. Kokouksen työjärjestyksen vahvistamisen yhteydessä kymmenen konsistorin jäsentä jätti eriävän mielipiteen konsistorin tilapäisen puheenjohtajan toimimisesta puheenjohtajana hallituksen nimittämiseen liittyvissä asiakohdissa. Konsistori on erityisesti hallituksen valintakriteereitä määritellessään keskustellut, mitä tarkoittaa Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirjassa ja johtosäännössä mainittu strateginen ja riippumaton hallitus, sekä lakien ja perustamiskirjan oikeusvaikutuksista. Konsistori on pyytänyt asiasta useita lausuntoja. Konsistori päätti äänin 10-10, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, valtuuttaa puheenjohtajan pyytämään lausunnot vielä Tampereen korkeakoulusäätiön perustajilta ja siirtymäkauden hallitukselta. 10 jäsentä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Konsistori päätti äänestämällä myös hallituksen jäsenehdokkaiden nimien käsittelystä. Äänin 10-10, puheenjohtajan äänen ratkaistessa, konsistori päätti, että ehdokkaiden nimet toimitetaan nimityskomitealle, joka toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa konsistorin kanssa. Vastaehdotuksen mukaan ehdokkaiden nimet olisi toimitettu myös konsistorin jäsenten tietoon. 10 jäsentä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. Lisäksi konsistori päätti äänestämällä palauttaa perustajajäsenten nimityskomiteaehdokkaiden asettamisen uudelleen valmisteluun, koska perustajilta on tullut useita eri sisältöisiä ehdotuksia eikä perustamiskirjan mukaista koordinoivien tahojen esitystä kolmesta ehdokkaasta. Päätös syntyi äänin 10-10, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. 10 jäsentä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

11.6. Konsistori hyväksyi myös Tampere3-projektiryhmän valmisteleman Avoin tiede ja tutkimus Tampereen korkeakouluyhteisössä –linjauksen uudessa yliopistossa noudatettavaksi. Konsistori valitsi yksimielisesti professori Eeva Moilasen konsistorin uudeksi varapuheenjohtajaksi Mari Hatavaran ilmoitettua, ettei hän enää ole käytettävissä tehtävään.

Hallituksen valintakriteereitä määritellessään konsistori on kevään aikana keskustellut, mitä tarkoittaa Tampereen korkeakoulusäätiön perustamiskirjassa ja johtosäännössä mainittu strateginen ja riippumaton hallitus. Konsistori on pyytänyt asiasta useita lausuntoja. Koska kaikkien säätiön perustajien lausuntoja ei vielä ole saatu, konsistori palautti strategisen ja riippumattoman hallituksen määrittelyn valmisteluun.

13.6. Tamy otti kantaa konsistorin maanantaiseen keskusteluun tulevan hallituksen riippumattomuudesta ja stragisesta luonteesta liittyen yhteisön sisäisten jäsenten mahdollisuuteen olla hallituksessa. Tamy kirjoitti avoimen kirjeen konsistorin 19 jäsenelle ja konsistorin väliaikaiselle puheenjohtajalle. Esitimme syvän huolemme siitä, että yliopiston henkilöstön mahdollisuutta tulla valituksi yliopiston hallitukseen ollaan konsistoriin tuodun esityksen mukaan rajaamassa. Vetosimme konsistoriin, jotta se yliopistoyhteisön edustajana varmistaisi kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten mahdollisuuden tulla valituksi yliopiston hallitukseen eikä rajaisi yhteisön vaikutusmahdollisuuksia. Konsistorin kokouksen pohjaesityksen mukaan yliopiston henkilökunta ei voisi istua yliopiston hallituksessa, sillä riippumattomuus määriteltäisiin niin, että hallituksen jäsen ei voi olla työ-, toimi- tai muussa palvelussuhteessa yliopistoyhteisöön. Vetosimme tässä epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa myös  konsistorin puheenjohtaja Antti Lönnqvistiin, että hän kunnioittaa yhteisön valitsemaa konsistoria ja sen päätäntävaltaa niin, että äänestystä hallituksen riippumattomuuden määrittelystä ei ratkaista hänen äänellään, kuten useat konsistorin äänestykset hallituksen valintaan liittyen olivat aikaisemmin ratkenneet.

Sosiaalisessa mediassa käytiin myös muuten paljon keskustelua hallituksen riippumattomuuden määrittelyyn liittyen. Nykyisen Tampereen yliopiston yhteisö otti asiaan laajasti kantaa blogikirjoituksilla sekä twitterissä aihetunnisteella #meidänhallituksemme.

15.6. Konsistori päätti hallituksen nimityskomiteasta 25.5. muutetun johtosäännön mukaisesti. Nimityskomiteaan kuuluu kuusi jäsentä, joista kolme edustaa säätiöyliopiston perustajia. Loput kolme jäsentä edustavat yliopiston professorikuntaa, muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja opiskelijoita siten, että kustakin näistä on yksi jäsen. Yliopistoyhteisön sisäisten jäsenten tulee myös edustaa yliopiston kärkialoja: tekniikkaa, yhteiskuntaa sekä terveyttä.

Konsistori päätti yksimielisesti nimittää nimityskomiteaan säätiön perustajien edustajina Jaakko Hirvolan (1.7.2018 alkaen Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja), Teppo Rantasen (johtaja, Tampereen kaupunki) ja Päivi Sillanaukeen (kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö) sekä yliopistoyhteisön edustajina Ilkka Pörstin (professori, terveyden osaamiskärki), Essi Sarlinin (tenure track -tutkija, tekniikan osaamiskärki) ja Anne Soinsaaren (yhteiskuntatieteiden kandidaatti, yhteiskunnan osaamiskärki). Nimityskomitean puheenjohtajaksi konsistori nimitti yksimielisesti professori Ilkka Pörstin.

Konsistori päätti vuoden 2019 yleisistä opiskelijavalintaperusteista. Valtakunnallisen yliopistojen valintaperustesuosituksen pohjalta laaditut yleiset valintaperusteet käsittelevät mm. hakukelpoisuutta ja kielitaitovaatimuksia.

Samassa kokouksessa konsistori päätti sulkea yhteisön ulos tulevan yliopiston hallituksesta. Konsistorin päätöksessä todetaan, että hallituksen tulee olla riippumaton ja “hallituksen jäsenen taloudellinen tai muu intressi- ja etuyhteys tai toimeksiantosuhde yliopistoon tai perustajiin Suomen valtiota lukuun ottamatta vaarantavat riippumattomuuden.” Esitystä estää opiskelijoiden ja henkilöstön valinta yliopiston hallitukseen on perusteltu pääasiassa sillä, että tämä on ollut perustajien yhteinen tahto perustamisasiakirjoissa mainitun “riippumattomuuden” ja “strategisuuden” osalta. Tämä perustelu kuitenkin vesittyi ennen kokousta, kun kävi ilmi, ettei perustajilla ole yhteistä kantaa asiasta eikä sanan “riippumaton” merkityksestä ole perustamisvaiheessa sovittu. Äänestys ratkesi jälleen 10-10 konsistorin väliaikaisen puheenjohtaja Antti Lönnqvistin äänellä.

Jälkikäteenkin laajaa Tampere3-keskustelua voi seurata twitterissä tunnisteella #tampere3. Yhteisön rajaaminen hallituksen ulkopuolelle on herättänyt keskustelua myös kansallisesti mediassa sekä poliitikkojen keskuudessa. Aiheesta tehtiin kaksi välikysymystä Suomen hallitukselle Olli-Poika Parviaisen sekä Anna Kontulan ja Li Anderssonin toimesta.

Lopuksi hallitus keskusteli provostin, vararehtorien ja dekaanien hakuprosessista. Prosessista tiedotetaan ennen juhannusta.

Tutustu konsistorin kokousmateriaaleihin TAMK-wikissä.

Täältä löydät edellisen Tampere3-uutiskirjeen: 

Tampere3-uutiskirje, huhtikuu 2018

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös