Tampere3-uutiskirje, syys-lokakuu 2017

Tampere3-uutiskirje, syys-lokakuu 2017

Lakiprosessi. Voimaanpanolaki yliopistolain muuttamiseksi lähti eduskunnan käsittelyyn kesäkuun alussa. Eduskunta on keskustellut asiasta yhdessä täysistunnossa, jonka jälkeen laki on ollut käsittelyssä sekä perustuslaki- että sivistysvaliokunnassa. Tamy antoi sivistysvaliokunnan kokoukselle asiantuntijalausuntonsa lokakuun alussa ja korosti samoja epäkohtia kuin huhtikuun lausuntokierroksella: Tampereen korkeakoulusäätiön hallitusta valittaessa sivuutettiin yliopiston autonomia ja yliopistoyhteisön oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Sivistysvaliokunnalle annetun kirjallisen lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Yliopiston nimi. Säätiön hallitus on jättänyt eduskunnalle ehdotuksen pudottaa sana “uusi” Tampereen uuden yliopiston nimestä, jolloin tulevan yliopiston nimi on Tampereen yliopisto. TTYY kritisoi kannanotossaan sekä nimiprosessia että valittua uusvanhaa nimeä.

Säätiön hallitus. Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus valittiin juhannusviikolla. Seitsemänhenkisen hallituksen puheenjohtajana toimii Biokeskus Suomen johtaja, FT Marja Makarow. Säätiön hallitus päättää tänä syksynä tulevan yliopiston kannalta merkittävistä asioista, kuten yliopiston johtosäännöstä ja strategiasta sekä rehtorin valinnasta.

Kokousmateriaalit ja tiedotteet. Osa säätiön hallituksen kokousasiakirjoista on korkeakouluyhteisön luettavissa TAMK-wikissä Haka-kirjautumisen kautta. Wikiin ladataan myös muiden Tampere3-organisaation johtoryhmien muistiot. Tampere3-projektiorganisaation viikottaiset tiedotteet luettavissa intrassa.

Johtosääntö. Johtosäännön, joka määrää yliopiston hallintorakenteen ja säätää yliopistolakia tarkemmin toimielinten vastuista ja suhteista, valmistelu on aloitettu. Valmisteluprosessia johtaa säätiön hallituksen valitsema valiokunta puheenjohtajanaan säätiön hallituksen varapuheenjohtaja J.T. Bergqvist. Valmistelijana toimii koulutuksen tukipalveluiden johtoryhmä, jota vetävät yliopistojen nykyiset hallintojohtajat Petri Lintunen ja Tiina Äijälä. Korkeakoulujen rehtoraattien, hallitusten puheenjohtajien, dekaanien ja ylioppilaskuntien keskustelutilaisuuksista koostetut kommentit on esitelty säätiön hallitukselle, joka keskusteli asiasta kokouksessaan 6.10. Mainittujen keskustelujen perusteella kirjoitetaan johtosäännön ensimmäinen versio, jonka pohjalta kuullaan yliopistoyhteisöä. Johtosääntö on tarkoitus kirjoittaa loppuun marraskuun aikana ja hyväksyä säätiön hallituksen kokouksessa joulukuussa.

Yliopiston rakenne. Tulevan yliopiston hallintorakenteesta on esitetty monenlaisia vaihtoehtoja, jotka voidaan karkeasti jakaa matalan ja korkean hallintorakenteen malleihin. Matalan rakenteen malleissa yliopistossa olisi kaksi hallinnon tasoa, keskushallinto ja tiedekunnat, kun taas korkean rakenteen malliin lisättäisiin mainittujen tasojen väliin vielä yksi, hallinnollinen school-taso. Tamy kannattaa hallintorakenteen säilyttämistä kaksiportaisena, sillä kolmannen portaan lisääminen tuottaisi nähdäksemme vain lisäkustannuksia, vaikeuttaisi poikkitieteellistä yhteistyötä tiedekuntien välillä ja loisi esteitä uuden yliopistoyhteisön syntymiselle. Tamy julkaisee erillisen blogitekstin, jossa hallintorakenteen vaihtoehtoja avataan tarkemmin.

Yliopiston toimielinten suhteet. Johtosäännöllä määrätään rakenteen lisäksi eri toimielinten vastuista eli esimerkiksi siitä, mistä päättää akateemiseksi hallitukseksi kutsuttu konsistori ja mistä taas tiedekuntaneuvostot. Tamy kannattaa päätösvallan säilyttämistä mahdollisimman lähellä sitä tasoa, jossa asiantuntemus kyseisistä asioista on. Läheisyysperiaatteen mukaisesti siis esimerkiksi opetussuunnitelmien hyväksymisestä päätettäisiin tiedekuntaneuvostoissa, koko yliopistoa koskevista linjauksista konsistorissa. Tärkeimpiä tavoitteitamme on opiskelijoiden, professorien ja muun henkilöstön tasapuolisen edustuksen eli tasakolmikannan säilyminen uudessakin korkeakoulukokonaisuudessa. Lisäksi toimiva hallinto edellyttää toimivaa yliopistodemokratiaa, jossa yhteisöä edustavat monijäseniset toimielimet, kuten tiedekuntaneuvost ja konsistori, käyttävät valtaa ja todella päättävät asioista.

Rehtori/toimitusjohtaja. Säätiön toimitusjohtajan eli vuoden 2019 alusta rehtorina toimivan henkilön valinta on tarkoitus tehdä joulukuussa. Rehtorin valintaa valmistelee säätiön hallituksen, yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden edustajista koostuva työryhmä yhteistyössä konsulttifirman kanssa. Ylioppilaskunnat ja Tamko valitsivat opiskelijaedustajaksi ryhmään TTYY:n puheenjohtaja Tiina Mikkosen. Henkilöstöä edustaa Tampere3-neuvottelukunnan valitsema Tampereen yliopiston suomen kirjallisuuden professori Mari Hatavara.

Strategiatyö. Kuluvan syksyn aikana laaditaan myös konsernistrategia ohjaamaan Tampere3-työtä. Yksityiskohtaisempi strategiatyö jatkuu ensi vuonna. Strategiaa on tähän mennessä työstetty johdon työpajoissa, ja siitä on järjestetty sisällöllisesti merkityksetön kysely yhteisölle Tampere3-applikaation kautta. Neuvottelukunnalle on tarkoitus järjestää strategiatyöpaja lokakuussa, jonka jälkeen koko yhteisölle avataan toinen sähköinen kysely, jonka kysymyspatteristo toivottavasti rakennetaan tarkemmin strategian eri osiin pureutuvaksi, sen sijaan että kyseltäisiin, ovatko tärkeät asiat, kuten yliopistojen kansainvälisyys ja laadukkaat tutkinnot tärkeitä. Strategian ensimmäinen versio kirjoitetaan marraskuun aikana.

Opetussuunnitelmatyö. Opetussuunnitelmatyötä Tampere3-kontekstissa tehdään poikkitieteellisissä työryhmissä, jotka on muodostettu ilmeisesti dekaanien välillä käytyjen keskustelujen pohjalta. On edelleen epäselvää, onko näissä ryhmissä opiskelijaedustus, kuten molempien yliopistojen säännöstöt vaativat. Opetussuunnitelmatyöryhmiä on yksitoista (11):

 • Kielikeskus
 • Konetekniikka
 • Matemaattiset tieteet ja luonnontieteet sekä teknis-luonnontieteellinen ala
 • Sote
 • Talous ja johtaminen
 • Sähkötekniikka
 • ICT
 • Media, kulttuuri, taide, kieli- ja käännöstieteet
 • Energiatekniikka, kemian- ja prosessitekniikka
 • Arkkitehtuuri, yhteiskuntatieteet, historia, filosofia (Smart Society)
 • Kasvatus ja opetus

Koulutuksen valmisteluryhmä on antanut lisärahoitusta kärkialoiksi määrittelemilleen työryhmille seuraavasti: Sote 15 000 €, ICT 15 000 €, ”Smart Society” -teema 15 000 €, Rakennustekniikka 15 000 € sekä Talous ja johtaminen 10 000 €. Rahoitusta saaneilta ryhmiltä odotetaan “uusia innovativiisia avauksia, jotka vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin”.

Yliopistoyhteisön sivuuttaminen. Kaikkia yllämainittuja prosesseja tehdään tiukalla aikataululla ja yliopistoyhteisön osallistaminen on tähän asti ollut heikkoa. Neuvottelukunnalle ei ole annettu todellista roolia hankeorganisaatiossa, eikä sen jäsenille ole toimitettu kattavia materiaaleja meneillään olevasta valmistelutyöstä. Suunnitelmia neuvottelukunnan ja yhteisön osallistamisesta sekä johtosääntöprosessiin että strategiatyöhön on olemassa, mutta esimerkiksi yhteisölle suunnattuja työpajoja kummastakaan ei ole vielä järjestetty. Aika alkaa käydä vähiin, mikäli päätökset isoista kysymyksistä tehdään jo säätiön hallituksen joulukuun kokouksessa nykyisten suunnitelmien mukaisesti. Kun uudelle yliopistolle ei ole vielä valittu monijäsenistä hallintoelintä, olisi perusteltua käyttää neuvottelukuntaa yhteisön äänenä samantapaisten asioiden käsittelyssä. Vaikka onkin hienoa, että rehtoria valitsevaan työryhmään on nyt valittu opiskelijaedustaja, opiskelijoiden pääseminen tähänkin valmistelevaan eli todellista vaikutusvaltaa käyttävään ryhmään on ollut ylioppilaskuntien oman aktiivisuuden ansiota.

Onnistunutta yliopistofuusiota ei voida tehdä yhteisö sivuuttaen. Yhteisön edustajat on jo lähtökohtaisesti otettava mukaan heitä koskevaan valmistelutyöhön ja päätöksentekoon. Siihen ei riitä huonosti rakennettu mobiilikysely, jonka kautta erilaiset näkökulmat tärkeisiin kysymyksiin eivät mitenkään pääse näkyviin. Opiskelijat ja henkilöstö ovat esittäneet konkreettisia keinoja yhteisön osallistamiseksi. Fuusioprosessissa pitäisi ymmärtää vihdoin, mikä merkitys yhteisön sitoutumisella ja asiantuntemuksen hyödyntämisellä on koko hankkeen onnistumisen kannalta. Yhteisö täytyy ottaa täysin mukaan valmistelutyöhön.

 

 


 

Sanni Lehtinen

Kirjoittaja on Tamyn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös