Tampere3-uutiskirje, tammikuu 2018

Tampere3-uutiskirje, tammikuu 2018

Tampere3 siirtymäkauden hallitus on valittu. Tampereen yliopiston hallitus vahvisti Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen siirtymäkauden hallitukseksi kokouksessaan 30. tammikuuta. Yksi edustaja jätti kokouksessa eriävän mielipiteen. TTY:n hallitus vahvisti saman päätöksen joulukuussa 2017 omassa kokouksessaan. Siirtymäkauden hallituksen valinnasta on neuvoteltu joulukuun loppupuolelta saakka hallitusten välillä ja myös opetus- ja kulttuuriministeriö on osallistunut neuvotteluihin. Tampereen yliopiston hallituksen ehdotus TaY:n, TTY:n ja korkeakoulusäätiön hallitusten yhdistämisestä perustuslakivaliokunnan ehdotusta mukaillen ei sopinut TTY:n hallitukselle ja myös opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli asiasta erilainen tulkinta. Tamyn näkökulmasta kolmen hallituksen yhdistäminen olisi ollut tilanteessa toimiva ratkaisu sekä yhteisön edustuksen että projektin eteenpäin viemisen kannalta.

Ratkaisun myötä yhteisö ei ole edustettuna siirtymäkauden hallituksen kokoonpanossa. Hallitusta tukemaan perustetaan kuitenkin neuvoa-antava elin (advisory board), joka muodostetaan yhdistyvien yliopistojen hallitusten jäsenistä. Sekä Tampereen yliopiston hallitus että TTY-säätiön hallitus nimeävät neljä henkilöä neuvoa-antavan elimen jäseniksi. Puheenjohtajana toimii vuorokerroin Tampereen yliopiston hallituksen ja TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja. Tamy jatkaa aktiivista vaikuttamista yhteisön osallistamisen puolesta kaikilla Tampere3-hankkeen tasoilla tasakolmikannan mukaisesti.

Rehtorin valinta, johtosääntö ja strategia. Siirtymäkauden hallitus tulee päättämään esimerkiksi tulevan yliopiston johtosäännöstä ja rehtorin valinnasta. Korkeakoulusäätiö kokoustaa tiiviisti seuraavien viikkojen aikana valmistelun ja päätöksenteon merkeissä.

Rehtorin valintaa valmistelevana ryhmänä toimivan neuvottelukunnan henkilökunnan edustajana on professori Mari Hatavara, ja opiskelijoiden edustajana toimii Tiina Mikkonen. Rehtorin valintatyö on neuvottelukunnassa määritelty salaiseksi, ja valintaan liittyvien ei ole saatavilla toistaiseksi tietoa hakijoista tai muuta dokumentaatiota.

Tamy lausui Tampereen korkeakoulusäätiön ehdotukseen korkeakouluyhteisön strategiaksi ja strategian selosteeksi. Kiinnitimme huomiota erityisesti korkeakoulun toiminnan vuorovaikutteisuuteen, osallistavuuteen ja demokraattisuuteen sekä hallinnon läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. Totesimme myös, että korkeakoulusäätiön hallituksen on syytä edelleen jatkaa strategian valmisteluprosessia, mutta varsinaiset päätökset tulee jättää voimaanpanolain ja perustuslain hengen mukaisesti vasta monijäsenisen hallintoelimen valitseman yliopiston ensimmäisen hallituksen tehtäväksi.

Säätiön hallitus jäädytti johtosääntötyön siksi aikaa, kun siirtymäkauden hallituksen valinta oli vielä kesken. Johtosäännön oli tarkoitus tulla kommenteille 8.1., mutta toistaiseksi johtosääntöluonnosta ei ole annettu yhteisön, neuvottelukunnan tai hallitusten nähtäväksi eikä valmisteluun ole osallistunut yhteisön edustajia. Tamy tulee lausumaan johtosäännöstä sen saavuttua kommenttikierrokselle. Johtosääntö tulee määrittelemään keskeisellä tavalla uuden yliopiston toimintamallia ja sen valmisteluun tulisi osallistaa yhteisöä ja varata riittävästi kommentointiaikaa. Professoriliitto on pyytänyt johtosääntöön ja rehtorin valintaan liittyvistä kysymyksistä lausunnon, joka entisestään vahvistaa jo Tamyn Kaarlo Tuorilta pyytämän lausunnon tulkintaa säätiöyliopistojen hallituksen nimittämiseen ja konsistorin puheenjohtajauuteen liittyvistä lainmukaisuuden ongelmista.

Tulevan yliopiston rakenne on edelleen keskustelussa. Tamy kannattaa matalaa hallintomallia ilman raja-aitoja kampuksien tai tiedekuntien välille aidon yhteisön syntymisen mahdollistamiseksi. Hallintomallin ohella keskusteluissa on tiedekuntien sisältämät tutkinto-ohjelmat sekä tiedekuntien lukumäärä. Tamy kannattaa seitsemän tiedekunnan kokoonpanoa, jotta tiedekuntien koko ei paisuisi liian suureksi johtaen tiedekuntien väliseen “siiloutumiseen”. Tämä tarkoittaisi tiedekuntien ja yliopiston johdon välisen hallinnon koon kasvua, ja johtaisi käytännössä uuden hallinnontason luomiseen school-mallin mukaiseksi. Tämä heikentäisi opiskelijan mahdollisuuksia ristiinopiskella tiedekuntien ja kampuksien välillä, yhteisön syntymisen vaikeutumista unohtamatta. Täten Tampere3-hankkeen yksi suurimmista tavoitteista jäisi saavuttamatta opiskelijan näkökulmasta. TTYY on ottanut rakennekeskusteluun kantaa adressilla teknillisen koulutuksen laadun puolesta.

Tampere3-hankeorganisaation uusi johto on valittu. Tampere3-hankkeen strateginen ohjausryhmä valitsi maanantaina uudistuksen johtajaksi Tampereen entisen pormestarin, kaupunginvaltuuston nykyisen puheenjohtajan Anna-Kaisa Ikosen  ja hankekehitysjohtajaksi Ilkka Haukijärven. Tampere3-uudistuksen johtajana Anna-Kaisa Ikonen vastaa hankkeen johtamisesta, toimii hallituksen esittelijänä sekä tiivistää sidosryhmäsuhteita. Hankekehitysjohtajana Ilkka Haukijärvi vastaa hankkeen projektinhallintakokonaisuudesta. Tampere3-uudistuksen johtaja ja hankekehitysjohtaja toimivat tiiviinä työparina. Entinen hankejohtaja Marianne Kukko on siirtynyt yritystoiminnan pariin ja eronnut tehtävistään. Tamy tapaa uudet hankejohtajat ensi viikolla.

Opetussuunnitelmatyö. Tampere3-opetussuunnitelmatyön suunnitteluryhmiä pyydettiin toimittamaan joulukuun 2017 loppuun mennessä alustavat esitykset uusista, yhteistyössä toteutettavista tutkinto-ohjelmista, joita esitetään alkaviksi 1.8.2019 tai myöhemmin. Yhteistyöllä tarkoitettiin tässä yhteydessä sellaisia tutkinto-ohjelmia, joissa on mukana toimijoita vähintään kahdesta nykyisestä korkeakoulusta. Esityksiä saatiin määräaikaan mennessä seitsemän.

Koulutuksen visio. Tampere3-Koulutuksen valmisteluryhmän laatima luonnos koulutuksen visioksi on ollut joulu-tammikuussa kommenttikierroksella ja myös Tamy kommentoi luonnosta. Tamyn kommenteissa esiin nousi mm. tieteen ja tutkimuksen sekä niihin perustuvan opetuksen ja yliopiston tuottaman sivistyksen merkitys, joka ei visiossa vielä korostunut tarpeeksi. Lisäksi Tamy korosti opiskelijan aktiivista roolia korkeakouluyhteisön jäsenenä ja sen toimijana.

Opiskelijavalinnat Tampere3-projektiryhmiin. Tampere3-projektihallinto on pyytänyt TTYY:tä, Tamya ja Tamkoa nimeämään opiskelijoita useisiin Tampere3-projektin sisällä toimiviin valmisteluryhmiin. Eri ryhmistä ja niiden kokoonpanoista on keskusteltu yhdessä TTYY:n ja Tamkon edustajien kanssa. Opiskelijaedustajia valittiin useisiin ryhmiin jo syksyllä, mutta valintoja on tehty nyt myös tammikuussa. Opiskelijaedustajia tuetaan projektiryhmätyöskentelyssä kutsumalla heidät kokoon ylioppilaskuntien toimesta helmikuun aikana.

Täältä löydät edelliset Tampere3-uutiskirjeet:

https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tampere3-uutiskirje-syys-lokakuu-2017  https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tamyn-tampere3-uutiskirje-toukokuu-2017
https://tamy.fi/materiaali-ja-arkisto/blogi/tamyn-tampere3-uutiskirje-maalis-huhtikuu-2017

Ja täältä löydät Intran viimeisimmän Tampere3-viikkotiedotteen:

https://intra.uta.fi/portal/group/yliopistolaisen-intranet/tiedotteet?p_p_id=eduixannouncementall_WAR_eduixannouncementportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&action=view&articleId=55760755&showArchived=false&frontpage=true&groupId=156417

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös