Esityslistat

 Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 15.2.2018 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A

 

 1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 1. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen

Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Toivanen ja Tukia.
Päätös:
 4.Esityslistan hyväksyminen
 Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös:

 5.Ilmoitusasiat

 5.1.

 1. B) Koulutuspolitiikka
 2. Luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston opiskelijaedustajan valinta

 Asia: Tiedekuntaneuvosto on yliopiston toimielin (JS 3 §). Tiedekuntaneuvostossa on 12 jäsentä ja varajäsentä, joista Tampereen yliopiston ylioppilaskunta valitsee 3 kyseisen    tiedekunnan    opiskelijoiden    edustajaa.

Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston varsinainen jäsen Arttu Nevalainen on hakenut eroa tehtävästä. Kopoasiantuntija avasi haun ajalle 26.1. — 11.2.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhteensä yksi kappale.

Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat opiskelijavalintaohjesäännössä ja vuotuispäätöksessä 2017 määritellyt kriteerit: kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä, motivoituneisuus tehtävään, sukupuoli- ja yksikkö-/tutkinto-ohjelmajakauma. Hallitus voi täydentää kriteereitä hakukohtaisesti.

Liite: b1

Esitys: Hallitus valitsee tiedekuntaneuvoston varajäseneksi Jonna Paksusen.

Päätös:

 

 1. Opetusneuvoston opiskelijaedustajien valinta

Asia: Opetusneuvosto on rehtorin asettama ja hänelle koulutukseen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita valmisteleva elin. Rehtori päättää opetusneuvoston opiskelijajäsenistä Tamyn hallituksen esityksestä. Sanni Lehtinen, Esko Nieminen ja Antti Lindberg ovat hakeneet eroa opetusneuvoston varajäsenyydestä. Kopoasiantuntija avasi haun ajalle 26.1. — 11.2.2018. Hakuajan päättymiseen mennessä hakemuksia tuli yhteensä viisi kappaletta. Opetusneuvoston kausi kestää 31.12.2019 saakka.

Opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat seuraavat opiskelijavalintaohjesäännössä ja vuotuispäätöksessä 2018 määritellyt kriteerit: kokemus tehtävään liittyvästä luottamustehtävästä, motivoituneisuus tehtävään, sukupuoli- ja yksikkö-/tutkinto-ohjelmajakauma. Hallitus voi täydentää kriteereitä hakukohtaisesti.

Liite: b2

Esitys: Tuodaan kokoukseen.

Päätös:

 

 1. C) Sosiaalipolitiikka

 

 1. Tamyn ja UtaSportin yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Asia: Tamy on perustanut UtaSportin vuonna 2010 järjestämään opiskelijoiden liikuntatoimintaa. Samalla on lakkautettu Tamyn liikuntajaosto. Vuosina 2011 ja 2012 Tamy on maksanut UtaSportille avustusta. Vuoden 2013 alusta alkaen Tamy on tehnyt yhteistyösopimuksen UtaSportin kanssa. UtaSportin sopimuksen määrärahat kuuluvat Tamyn omien projektien kuluihin.

Liite: C1 sopimusluonnos

Esitys: Hyväksytään Tamyn ja UtaSportin yhteistyösopimus

Päätös:

  

 1. E) Järjestöasiat

  

 1. Yhdistysasemahakemus: Tampereen yliopiston aikuisopiskelijat (ainejärjestöt)

Asia: Tamyn hallitus päättää neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa) yhdistysaseman myöntämisestä sitä hakeneille yhdistyksille.

Tampereen yliopiston aikuisopiskelijat hakevat Tamyn yhdistysasemaa 26.1.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakuhetkellä järjestössä 5 jäsentä, joista kaikki ovat Tamyn jäseniä. Yhdistys on rekisteröitymässä. Hakemuksen yhteydessä säännöistä todetaan seuraavaa: ”Täydennetään, mikäli yhdistysasema hyväksytään”. Toimintasuunnitelmasta taas todetaan: ”Yhdistysaseman saamisen jälkeen suunnitelmana on kokoontua hallituksen kesken laatimaan tarkempi suunnitelma (Kevätkokous)”. Lisätietoa hakemuslomakkeesta.

Tamyn yhdistysohjesäännön (2 §) mukaan ”Tamy-yhdistyksen   aseman   voi   saada   rekisteröity   tai  rekisteröimätön   yhdistys,   jonka henkilöjäsenistä vähintään puolet on Tamyn jäseniä. Tamy-yhdistyksen aseman voi saada myös rekisteröity yhdistys, jonka henkilöjäsenistä  alle puolet on Tamyn jäseniä, jos Tamyn hallitus  katsoo   sen tarkoituksen  ja   toiminnan  tukevan  Tamyn  toimintaa. Toiminnan   tulee kohdistua   Tamyn   jäsenistöön   ja   edistää   Tamyn   jäsenten   henkisiä,   sosiaalisia   tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.”

Lisäksi ohjesäännön (3 §) mukaan ”Ainejärjestön aseman voi saada Tampereen yliopistossa opiskelevien Tamyn jäsenten eli yhden  tai  useamman  opintosuunnan,  tutkinto-ohjelman  tai  tiedekunnan  opiskelijoiden muodostama  yhdistys,  jonka  toiminnassa  on  keskeistä  toimia  jäsentensä  yhdyssiteenä  ja edustajana   sekä   osallistua   jäsentensä   koulutuksen ja opintojen suunnitteluun ja kehittämiseen.”

 Hakemisesta ja myöntämisestä (5 §) sanotaan seuraavaa: Tamy-järjestön asemaa haetaan yhdistysasemalomakkeella. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdistyksen   nimi   ja   yhteystiedot,   luettelo   yhdistyksen   luottamus-ja   toimihenkilöistä hakuhetkellä  sekä  yhdistyksen  jäsenmäärä  ja  yhdistykseen  kuuluvien  Tamyn  jäsentenlukumäärä hakuhetkellä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen voimassa olevat säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.”

 Tamyn vakiintuneen käytännön mukaisesti Tamy ottaa yhdistysasemaa hakeneen uuden yhdistyksen palveluidensa piiriin ensin kuudeksi kuukaudeksi ja tekee sen jälkeen päätöksen/vahvistuksen yhdistysaseman myöntämisestä.

Liite: Yhdistysasemahakemus Tampereen yliopiston aikuisopiskelijat

Esitys: Tuodaan kokoukseen

Päätös:

 1. Yhdistysasemahakemus: Boomstock ry (harrastejärjestöt)

 Asia: Tamyn hallitus päättää neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa) yhdistysaseman myöntämisestä sitä hakeneille yhdistyksille.

Sijoitustietämyksen edistämiseen keskittynyt Boomstock ry hakee Tamyn yhdistysasemaa 28.1.2018 päivätyllä hakemuksella. Hakuhetkellä järjestössä 221 jäsentä, joista arviolta kaikki ovat Tamyn jäseniä. Yhdistys on rekisteröitynyt. Hakemuksen liitteinä toimitetaan yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelma.  Boomstock on toiminut Tamyn piirissä aikaisemmin vuosin 2010-2015.

Tamyn yhdistysohjesäännön (2 §) mukaan ”Tamy-yhdistyksen aseman voi saada   rekisteröity tai rekisteröimätön yhdistys, jonka henkilöjäsenistä vähintään puolet on Tamyn jäseniä. Tamy-yhdistyksen aseman voi saada myös rekisteröity yhdistys, jonka henkilöjäsenistä alle puolet on Tamyn jäseniä, jos Tamyn hallitus katsoo sen tarkoituksen ja   toiminnan tukevan Tamyn toimintaa. Toiminna tulee kohdistua Tamyn jäsenistöön ja   edistää Tamyn jäsenten henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.”

Lisäksi ohjesäännön (4 §) mukaan ”Harrasteyhdistyksen aseman voi saada jonkin harrastuksen tai vakaumuksen pohjalta toimiva yhdistys. Harrasteyhdistyksen tarkoitus tai toiminta ei voi olla ristiriidassa Tamyn tarkoituksen ja toiminnan kanssa.”

 Hakemisesta ja myöntämisestä (5 §) sanotaan seuraavaa: Tamy-järjestön asemaa haetaan yhdistysasemalomakkeella. Hakemuksessa tulee ilmoittaa yhdistyksen nimi   ja   yhteystiedot, luettelo yhdistyksen luottamus-ja toimihenkilöistä hakuhetkellä sekä yhdistyksen jäsenmäärä ja yhdistykseen kuuluvien Tamyn  jäsentenlukumäärä hakuhetkellä. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa yhdistyksen voimassa olevat säännöt ja viimeisin vahvistettu toimintasuunnitelma.”

 Tamyn vakiintuneen käytännön mukaisesti Tamy ottaa yhdistysasemaa hakeneen uuden yhdistyksen palveluidensa piiriin ensin kuudeksi kuukaudeksi ja tekee sen jälkeen päätöksen/vahvistuksen yhdistysaseman myöntämisestä.

Liite: Yhdistysasemahakemus Boomstock

Esitys: Tuodaan kokoukseen

Päätös:

 1. Projektituen myöntäminen: Transla ry

 Asia: Tamyn hallitus päätti kokouksessaan 7.9. ottaa uuden viestintätieteiden tiedekuntajärjestön Vico ry:n Tamyn palveluiden piiriin. Rekisteröitymisen kulut (85 €) maksoi Transla ry. Transla ry hakee nyt projektitukea (starttiraha) 85 € yhdistyksen rekisteröintikulujen kattamiseksi. Projektituen myöntämisperusteiden mukaan ” Toimintansa viimeisen puolen vuoden aikana aloittaneille, rekisteröitymässä oleville Tamyn piirissä toimiville yhdistyksille eli ainejärjestöille, yksikköjärjestöille sekä harrasteyhdistyksille voidaan myöntää projektitukena starttirahaa, joka on tarkoitettu kattamaan yhdistyksen rekisteröinnistä aiheutuneet ja toiminnan alkuun saattamisen kannalta välttämättömät kulut.”

Liite: Projektitukihakemus ja kuitti

Esitys: Hallitus päättää myöntää 85 € projektitukea Transla ry:lle.

 

Päätös:

 

 1. G) Pääsektori                                                                                                                                        

 

 1. Sopimus koordinaattoreiden palkkauskuluista TTYY:n kanssa

 Asia: Tamy ja TTYY ovat palkanneet kaksi yhteistä työntekijää hoitamaan ylioppilaskuntien yhdistymiseen liittyviä työtehtäviä. Brändi- ja yhdistymiskoordinaattorin työnantajana toimii TTYY, joten on syytä sopia millä ehdoilla Tamy kustantaa TTYY:lle osuutensa palkkauskuluista.

Liite: Sopimus

Esitys: Hallitus allekirjoittaa sopimuksen koordinaattoreiden palkkauskuluista TTYY:n kanssa.

Päätös:

 1. Brändityöryhmän asettaminen

 Asia: Uuden ylioppilaskunnan brändin rakentamiseen on päätetty asettaa työryhmä, jossa on edustus molemmista ylioppilaskunnista. Työryhmän toimintaa johtaa brändikoordinaattori.

Liite: –

Esitys: Hallitus nimeää brändityöryhmään Noora Korhosen ja järjestö- ja viestintäasiantuntijan tai hänen estyessään viestintäasiantuntijan.

Päätös:

 1. Saapuneet kutsut

 Asia:

 • Hallat ry viettää 90-vuotisjuhlaansa 24.3.2018. Illalliskortti maksaa 80 euroa ja ilmoittautuminen päättyy 16.2. Kutsu on kahdelle.
 • Salus ry juhlii 3-vuotista taivaltaan 24.3.2018. Illalliskortti maksaa 40 euroa.

Liite: Kutsut

Esitys: Hallitus päättää kutsujen aiheuttamista toimenpiteistä.

Päätös:

Muut                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Muut esille tulevat asiat
 • Paikallinen sopiminen
 • Konsistorin valintatyöryhmän Tamyn edustajat
 • Tampere3-jatkotoimet

 

 1. Kokouksen päättäminen

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Sanni Lehtinen                                                                   Sanni Pietilä

Hallituksen puheenjohtaja                                              Pääsihteeri

Pöytäkirjantarkastaja                                                                           Pöytäkirjantarkastaja

 

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA ESITYSLISTA
Edustajisto Aika: 14.2.2017 klo 17.30
Paikka: Tampereen yliopisto, Pinni B 1096
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello
2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Liiteet 1 ja 2 Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. § mukaan:” Edustajiston kokouskutsu on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti edustajiston jäsenille ja ilmoitettava ainakin ylioppilaskunnan ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, lähettämis- ja kokouspäivä mukaanluettuina”.
Ylioppilaskunnan pääsäännön 15. §:n mukaan: ”Edustajisto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) edustajiston jäsenistä mukaanlukien puheenjohtaja tai vähintään toinen varapuheenjohtajista on läsnä.”
Edustajiston työjärjestyksen 2. §:n mukaan: ”Edustajiston kokouksesta estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsuu ko. edustajistoryhmän puheenjohtaja varajäsenen vaalijärjestyksen 33 §:ssä mainittujen keskuudesta.
Edustajistoryhmän puheenjohtajan tulee kutsua varajäsenet tilapäisesti edustajiston kokouksesta estyneiden jäsenten tilalle, mikäli mahdollista, vertausluvun mukaisessa järjestyksessä.
Eron myöntämisestä ja varajäsenen kutsumisesta vaalijärjestyksen 33 §:n mukaisesti tulee edustajiston päättää sen kokouksen alussa, jota ennen eroa on pyydetty.”
Edustajiston työjärjestyksen 10. §:n mukaan ” Edustajiston kokouksissa on puheoikeus edustajiston jäsenten lisäksi myös hallituksen jäsenillä ja ylioppilaskunnan työntekijöillä. Edustajisto voi erikseen myöntää puheoikeuden myös muille läsnäoleville.”
Etukäteen esteestä ilmoittivat: Tuomas Nyrhilä.
Kutsu lähetetty 7.2., kutsu ilmoitustaululla 7.2.
Päätös:
3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden nimeäminen
Esitys: Nimetään kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
Päätös:
4 Esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi
Päätös:
5 Ilmoitusasiat
 Hallituksen selonteko
6 Määräaikaisen poissaolo-oikeuden myöntäminen
Asia: Edustajiston työjärjestyksen 2§:n mukaan ”Edustajisto voi myöntää määräaikaisen
poissaolo-oikeuden sitä hakeneelle edustajiston jäsenelle, joka menettää korkeintaan
vuodeksi vaalikelpoisuutensa. Kirjallinen hakemus perusteluineen on toimitettava
ennen vaalikelpoisuuden menettämistä pääsihteerille. Edustajisto päättää
määräaikaisista poissaolo-oikeuksista viimeistään ensimmäisessä kokouksessa
poissaolo-oikeuden alkamisesta. Milloin edustajiston jäsenelle myönnetään
määräaikainen poissaolo-oikeus tai hänet valitaan ylioppilaskunnan hallitukseen,
kutsutaan hänen varajäsenensä vertausluvun mukaisessa järjestyksessä
edustajistoon siihen saakka, kunnes poissaolo-oikeus tai hallituksen jäsenyys
päättyy.”
Edustajiston varajäsen Venla Monter on pyytänyt määräaikaista poissaolo-oikeutta
vaihto-opiskelun vuoksi.
Esitys: Edustajisto myöntää määräaikaisen poissaolo-oikeuden Venla Monterille 30.6.2018
asti.
Päätös:
7 Heta Häkkisen eronpyyntö Liite 3
Asia: Edustajiston varajäsen Heta Häkkinen on pyytänyt eroa edustajiston
varajäsenyydestä. Liitteenä eronpyyntö.
Esitys: Edustajisto myöntää eron Heta Häkkiselle edustajiston varajäsenyydestä.
Päätös:
8 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano ja valtuudet
Asia: Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta määrää uuden
ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnasta ja sen tehtävistä seuraavaa:
8§ Uuden yliopiston ylioppilaskunnan järjestäytyminen:
Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat (yhdistyvät ylioppilaskunnat) yhdistyvät
uuden yliopiston ylioppilaskunnaksi muutoslain 1 §:n tullessa voimaan.
Yhdistyvien ylioppilaskuntien on järjestettävä uuden yliopiston ylioppilaskunnan
edustajiston vaali viimeistään syyskuussa 2018. Mikäli ylioppilaskunnat eivät ole
muuta sopineet, ensimmäisen edustajiston koko on 49 henkeä sekä tarvittava
määrä varaedustajia. Edustajisto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia.
Mikäli ylioppilaskunnat eivät ole muuta sopineet, vaalien keskusvaalilautakunta
muodostuu yhdistyvien ylioppilaskuntien hallitusten puheenjohtajista, edustajistojen
puheenjohtajista sekä pääsihteereistä. Keskusvaalilautakunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja kutsuu lautakunnalle sihteerin.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalijärjestyksen.
Uuden yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaali on suhteellinen ja salainen.
Vaalissa ei ole vaalipiirejä. Vaalissa on äänioikeus yhdistyvien yliopistojen läsnä
oleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Jokaisella
äänioikeutetulla on vaalissa yksi ääni.
Yhdistyvien yliopistojen rehtorit yhdessä vahvistavat uuden yliopiston
ylioppilaskunnan säännöt. Jos kuitenkin uudelle yliopistolle on valittu rehtori, hän
vahvistaa mainitut säännöt.
Uuden yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto ja sen valitsemat toimielimet tekevät
uuden yliopiston ylioppilaskuntaa koskevat ja uuteen yliopistoon liittyvät
ylioppilaskunnan päätökset. Yhdistyvät ylioppilaskunnat ovat velvollisia tarjoamaan
uuden yliopiston ylioppilaskunnalle hallinto- ja muita palveluja, jotta uuden yliopiston
ylioppilaskunta voi aloittaa täysimääräisen toimintansa muutoslain 1 §:n tullessa
voimaan.
Ylioppilaskunnat ovat sopineet, että keskusvaalilautakunnan jäseninä toimivat
edustajistojen puheenjohtajat, hallitusten varapuheenjohtajat sekä pääsihteerit
työmäärän kuormittavuuden tasaamiseksi.
Lisäksi ylioppilaskunnat ovat valmistelleet vaalijärjestystä, johon sisältyy
opiskelijaedustajien valintaa koskeva säännöstö. Uuden yliopiston konsistorin
opiskelijajäsenien haku aloitetaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun yliopistolla
on johtosääntö. Keskusvaalilautakunta ainoana uuden ylioppilaskunnan
päätöskykyisenä elimenä voi tehdä valinnat. Menettely on varmistettu
opetusministeriöstä.
Esitys: Päätetään vahvistaa TTYY:n ja Tamyn hallitusten sopima kokoonpano uuden
ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakuntaan kuuluvat tällöin
molempien ylioppilaskuntien edustajistojen puheenjohtajat, hallitusten
varapuheenjohtajat ja pääsihteerit.
Päätetään lisäksi myöntää keskusvaalilautakunnalle valtuudet toteuttaa
opiskelijajäsenten haku, haastattelu ja valinta uuden yliopiston ensimmäiseen
konsistoriin sekä muihin johtosäännön määrittelemiin toimielimiin siihen asti, kunnes
uudella ylioppilaskunnalla on päätöksentekokykyiset edustajisto ja hallitus.
Päätös:
9 Muut esille tulevat asiat
10 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
edustajiston puheenjohtaja pääsihteeri
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

 

 

 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös