Esityslistat

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallitus
ESITYSLISTA
Aika: 23.11.2017 klo 9.00
Paikka: Tamyn kokoushuone, Yliopistonkatu 60 A

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

3. Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen

Esitys: Nimetään pöytäkirjantarkastajiksi Parhankangas ja Taubert.

Päätös:

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.

Päätös:

5. Ilmoitusasiat

5.1.

C) Sosiaalipolitiikka

6. Edustajan nimeäminen Tampere3-hyvinvointityöryhmään

Asia: Tampere3-hyvinvointityöryhmän tehtäviin kuuluu opiskelijoiden hyvinvointi sisältäen liikunnan, terveydenhuollon, opintotuen ja turvallisuuden sekä
erityinen tuki sisältäen erityisjärjestelyt ja tukisetelit sekä sosiaaliset opiskelijan palvelut sisältäen esteettömyysasiat, varhaisen välittämisen ja sosiaalisen ohjauksen.

Liite: –

Esitys: Nimetään Tampere3-hyvinvointityöryhmään Olga Haapa-aho.

Päätös:

7. Esityksen tekeminen edustajistolle TOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi

Asia: TOAS:n valtuuskunnan varajäsen Ilona Taubert on valittu TOAS:n hallituksen varajäseneksi. Hänen tilalleen tulee valita uusi valtuuskunnan varajäsen.

Liite: Tuodaan kokoukseen

Esitys: Esitetään edustajistolle TOAS:n valtuuskunnan varajäseneksi XXX.

Päätös:

8. Tamyn edustajan valitseminen YTHS:n valtuuskunnan kokoukseen 7.12.

Asia: YTHS:n valtuuskunta kokoontuu 7.12. Tamyn edustaja Sonja Julkunen on ilmoittanut, ettei pääse osallistumaan kokoukseen. Tamyn tulee valita varaedustaja kokoukseen.

Liite:

Esitys: Tuodaan kokoukseen.

Päätös:

D) Kansainväliset asiat

9. Edustajan nimeäminen Tampere3-KV-työryhmään

Asia: Tampere3-projektiin liittyen on perustettu työryhmä suunnittelemaan liikkuvuutta ja kansainvälistymistä tukevia palveluita (kumppanuussopimukset, vaihto-opiskelu, työelämä, harjoittelu, henkilöstöliikkuvuus). Ryhmään voi nimetä yhdestä kolmeen opiskelijajäsentä. TTYY:lle on tuotu asia tiedoksi, ja Tamko täyttää yhden paikan halutessaan. Tamy nimeää siis ryhmään yhden edustajan.

Liite: ei liitettä

Esitys: Nimetään Tamyn edustajaksi työryhmään Suvi Parhankangas.

Päätös:

G) Pääsektori

10. Esityksen tekeminen edustajistolle toimintasuunnitelman hyväksymisestä vuodelle 2018

Asia: Toimintasuunnitelman laatiminen aloitettiin käymällä lähetekeskustelu edustajiston kanssa toimiston valmistelusta 20.9. Tämän pohjalta hallitus jatkotyösti yhdessä asiantuntijoiden kanssa Tamyn viimeisen vuoden ja edunvalvonnan projekteja toimintasuunnitelmaan. Lisäksi päätettiin toteuttaa TTYY:n kanssa yhteinen toimintasuunnitelmaprojekti, jonka taustamateriaalin keräsi yhdistymiskoordinaattori. Projektia valmisteltiin toimistojen yhdistymisseminaarissa 18.10. ja sen jälkeen hallituksen puheenjohtajien ja yhdistymiskoordinaattorin johdolla.

Toimintasuunnitelma on ollut sisäisellä kommenttikierroksella ja sitä on käyty läpi toimistokahveilla. Edustajistoryhmille annettiin mahdollisuus kommentoida luonnosta tiistaihin 21.11. klo 12 asti.

Liite: G1_Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se hyväksyy hallituksen toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Päätös:

11. Esityksen tekeminen edustajistolle talousarvion hyväksymisestä

Asia: Talousarviosta käytiin lähetekeskustelu edustajiston kokouksessa 20.9. Talousarviota on työstetty pääsektorilla ja siihen on pyydetty toimistolta sisäisiä talousarvioaloitteita. Lisäksi TTYY:n kanssa on neuvoteltu yhteisistä yhdistymiseen liittyvistä kustannuksista. Talousvaliokunta on käsitellyt talousarvioluonnosta 14.11.

Edustajistoryhmillä on ollut mahdollisuus kommentoida luonnosta tiistaihin 21.11. klo 12 asti.

Liite: G2_Talousarvio, G3_ Talousarvion perustelumuistio

Esitys: Hallitus esittää, että edustajisto hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion Tamyn talousarvioksi (sisältää jäsenmaksuesityksen) ja sen perusteluiksi tilikaudelle 2018.

Päätös:

12. Esityksen tekeminen edustajistolle lippu- ja merkkiohjesäännön päivittämisestä

Asia: Vuoden 2018 toimintasuunnitelmassa on esitetty, että Tamyn ansiomerkkiä voisi myöntää myös Tamyn piirissä toimivien järjestöjen toiminnassa ansioituneille. Ohjesäännössä on myös vanhentuneita kohtia, sillä Tamylla ei ole enää yhtään jäsenmerkkiä jaettavaksi. Ohjesääntöä esitetään muutettavaksi näiltä osin.

Liite: G4_Lippu- ja merkkiohjesääntö muutoksilla

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se muuttaa Tamyn lippu- ja merkkiohjesääntöä liitteen mukaisesti.

Päätös:

13. Esityksen tekeminen edustajistolle pysyväispäätöksen muuttamisesta

Asia: Edustajisto on hyväksynyt 19.4.2012 pysyväispäätöksen Tamyn toimintaa ohjaavista dokumenteista. Dokumentti on aikoinaan valmisteltu edustajiston tekemän ponnen pohjalta. Dokumentin tarkoituksena on linjata selkeästi eri asiakirjojen hierarkia ja vakiinnuttaa nimeämiskäytännöt.

Osana Tamyn toimintasuunnitelmaa toimisto on tarkastellut toimintaa ohjaavia dokumentteja ja niistä on luovuttu esimerkiksi linjapaperin päivittämisen yhteydessä. Näiltä osin pysyväispäätöstä tulisi päivittää.

Liite: G5_Pysyväispäätös muutoksilla

Esitys: Hallitus esittää edustajistolle, että se päivittää pysyväispäätöstä Tamyn toimintaa ohjaavista dokumenteista liitteen mukaisesti.

Päätös:

14. Toimitusharjoittelijoiden haun avaaminen

Asia: Aviisiin tarvitaan harjoittelijat vuodelle 2018. Aviisi on hyväksytty Tampereen yliopiston harjoittelijajärjestelmään ja siten ensisijaisesti haku avataan järjestelmään hyväksytyille toimittajaopiskelijoille. Palkkaus tulee olemaan 1+3 – mallin mukainen, jossa ensimmäinen kuukausi on palkaton ja jäljelle jäävät kuukaudet lehdistön työehtosopimuksen palkkauksen mukaisia. Opiskelijat hakevat järjestelmään hyväksyttyihin toimituksiin joulu-helmikuussa, joten sekä kevään että syksyn harjoittelijat rekrytoidaan mahdollisuuksien mukaan kerralla.

Liite: G6_Hakuilmoitus

Esitys: Hallitus avaa haun ajalle 23.11.–7.12.2017 Aviisin toimitusharjoittelijoiden tehtäviin ja valtuuttaa päätoimittajan ja pääsihteerin valmistelemaan esityksen hallitukselle valittavista harjoittelijoista.

Päätös:

15. Toimiston aukioloajoista päättäminen

Asia: Hallitus päättää toimiston aukioloajoista ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan. Jäsenrekisteriasioita käsittelevä palaveri pidetään 14.12 klo 14.Toimiston pikkujoulut pidetään 8.12. Työntekijöiden TES-vapaat alkavat 18.12 ja lisäksi toimistosihteeri ja pääsihteeri ovat lomalla tammikuun ensimmäisen viikon.

Liite: –

Esitys: Hallitus sulkee toimiston 14.12 klo 13, 8.12. ja 18.12.2017-5.1.2018.

Päätös:

Muut

16. Muut esille tulevat asiat

• Keskustelu valiokuntien perustamisesta

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

Mikko Lampo Sanni Pietilä
Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri

Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
 

 

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös