Uutiset

Avoin kirje uuden Tampereen yliopiston konsistorille ja konsistorin väliaikaiselle puheenjohtajalle

Haluamme esittää syvän huolemme siitä, että yliopiston henkilöstön mahdollisuutta tulla valituksi yliopiston hallitukseen ollaan konsistoriin tuodun esityksen mukaan rajaamassa. Vetoamme konsistoriin, jotta se yliopistoyhteisön edustajana varmistaisi kaikkien yliopistoyhteisön jäsenten mahdollisuuden tulla valituksi yliopiston hallitukseen eikä rajaisi yhteisön vaikutusmahdollisuuksia. Konsistorin kokouksen pohjaesityksen mukaan yliopiston henkilökunta ei voisi istua yliopiston hallituksessa, sillä riippumattomuus määriteltäisiin niin, että hallituksen jäsen ei voi olla työ-, toimi- tai muussa palvelussuhteessa yliopistoyhteisöön.

Yhteistä määritelmää siitä, mitä riippumattomuudella tarkoitetaan ei ole, vaikka sekä konsistoriin tuodussa esityksessä että julkisessa keskustelussa on väitetty, että säätiön perustamisvaiheessa on yhdessä sitouduttu esitettyyn määritelmään yhteisön jäsenten ulkopuolelle sulkemisesta. Yliopistodemokratian toteutuminen ja yliopistoyhteisön mahdollisuus istua säätiöyliopiston hallituksessa ovat olleet keskeisiä keskustelunaiheita ja erimielisyyksien aiheuttajia läpi prosessin niin perustajien kuin yliopistojen välillä. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on tuonut ilmi kannattavansa opetus- ja kulttuuriministeriön lausumaa linjaa, jonka mukaan “[s]äätiön perustamiskirja tai sen säännöt taikka säätiölaki eivät oikeudellisesti estä konsistoria valitsemasta yliopistoyhteisönsä jäsentä hallitukseen nyt tai myöhemmässä vaiheessa.” Myös osa muista perustajien edustajista on todennut konsistorissakin käydyissä keskusteluissa, ettei sanan “riippumaton” määritelmästä ole perustamisvaiheessa tehty mitään yhteisiä määritelmiä tai sopimuksia.

Tampereen yliopisto ja sen eri elimet ovat niin ikään tuoneet esiin lukuisia kertoja prosessin eri vaiheissa näkemyksensä siitä, että yliopistodemokratia ja yhteisön osallistumismahdollisuudet on uudessakin yliopistossa turvattava. Esimerkiksi Tampereen yliopiston hallitus on todennut kokouksessaan 15.2.2016, että kolmikantaedustus on turvattava, mikäli päädytään säätiömuotoiseen yliopistoon.

Lisäksi on hyvä muistaa, että vaikka perustamisasiakirjoissa mainitulla riippumattomalla ja strategisella hallituksella olisi tarkoitettu sitä, ettei yhteisön sisäisiä jäseniä voi valita hallitukseen, ei perustamisasiakirjoilla voida ohittaa perustus- tai yliopistolakeja. Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut jo 2009, että “[j]otta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee myös hallituksen kokoonpanosta ja valinnasta säätää tavalla, joka asiallisesti turvaa yliopiston itsehallinnon myös silloin, kun se toimii säätiön muodossa. Tämä edellyttää sitä, että kaikkien yliopistoon kuuluvien, uuden yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainittujen ryhmien jäsenet ovat kelpoisia hallituksen jäseniksi ja että hallituksen kokoonpano määräytyy yliopistoyhteisön itsensä päätöksin ja vastaavia periaatteita noudattaen kuin julkisoikeudellisissa yliopistoissa. (PeVL 18/2009 vp)” Myös esimerkiksi julkisoikeuden professori Juha Lavapuro on lausunnossaan todennut, että  vaikka yliopistojen taloudellis-hallinnolliseen itsehallinnon lohkoon kuuluu myös oikeus sisäiseen norminantoon, lain mukaan sisäisillä normeilla, kuten säätiöyliopiston säännöillä, ei saa poiketa perustuslain ja tavallisen lainsäädännön vaatimuksista.

Yliopistoyhteisön edustajana konsistorin tulisi luottaa henkilöstön ja professoreiden osaamiseen, sitoutumiseen ja kykyyn työskennellä tulevan yliopiston parhaaksi. Tuntuu nurinkuriselta, että yhteisö itse haluaa sulkea itsensä hallitusvastuusta. Se, että henkilöstö ja opiskelijat ovat mukana hallituksessa, mahdollistaa tiedonkulun yhteisön ja yliopiston korkeimman päättävän elimen välillä parhaalla mahdollisella tavalla. Samalla se on tae sitoutumisesta yhdessä tehtyihin päätöksiin. Sisäisten ja ulkoisten jäsenten yhteistyö hallituksessa takaa sekä ulkopuolelta tulevan asiantuntemuksen että sisältä tulevan akateemisen ymmärryksen ja mahdollistaa laajan osaamisen hallituksessa. Sisäisten ja ulkoisten jäsenten välille ei ole nykyisessä Tampereen yliopistossa tullut kotiinpäin vetämisen kulttuuria, vaan päinvastoin yhteistyö on luonut tasapainon, josta löytyy sisäistä ymmärrystä, akateemista asiantuntemusta ja hyvää tiedonkulkua sekä ulkopuolista perspektiiviä, laajoja verkostoja ja monipuolista kokemusta. Myöskään Tampereen teknillisen yliopiston konsistori ei ole aiemmin kokenut tarpeelliseksi erikseen kirjata, ettei sisäisiä jäseniä voi valita hallitukseen, vaikka sisäisiä jäseniä ei olekaan valittu TTY:n hallitukseen.

Toivomme, että konsistori luottaa itseensä ja perustaa tälläkin kertaa valintansa perusteellisesti pohtimiinsa valintakriteereihin, eikä erikseen rajaa yhteisön mahdollisuutta tulla valituksi hallitukseen. Vetoamme tällä kirjeellä kaikkiin konsistorin jäseniin, että yliopiston autonomiaa ja henkilökunnan sekä opiskelijoiden osallistumisoikeutta kunnioitetaan.

Lopuksi pidämme vielä kyseenalaisena sitä, että siirtymäkauden hallituksen tekemien johtosääntömuutosten seurauksena konsistorin ulkopuolelta valittu suoraan siirtymäkauden hallituksen alaisuudessa toimiva konsistorin väliaikainen puheenjohtaja Antti Lönnqvist on ratkaissut käytännössä kaikki hallituksen nimittämiseen liittyvät päätöksentekotilanteet omalla äänellään. On hyvän hallinnon kannalta todella ongelmallista, että siirtymäkauden hallituksen nimittämä henkilö, konsistorin puheenjohtaja, on päätösvaltaisena prosessissa, jossa on tarkoitus valita uuden yliopiston ensimmäinen hallitus. Se, voiko konsistorin ulkopuolinen henkilö ylipäänsä toimia konsistorin puheenjohtajana on ollut yksi isoimmista kiistakysymyksistä koko yliopistofuusiossa. Usea lakiasiantuntija on lausunut, että konsistorin tulee itse valita puheenjohtajansa, ja johtosäännöstä on kanneltu oikeusasiamiehelle. Vetoamme tässä epäselvässä oikeudellisessa tilanteessa konsistorin puheenjohtajaan Antti Lönnqvistiin, että hän kunnioittaa yhteisön valitsemaa konsistoria ja sen päätäntävaltaa niin, että äänestystä hallituksen riippumattomuuden määrittelystä ei ratkaista hänen äänellään.

 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan puolesta,

Sanni Lehtinen

Puheenjohtaja

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös