Uutiset

Tampereen yliopiston professoreiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden järjestöjen kannanotto Tampere3 -prosessiin

Tampere3-prosessin tarkoituksena on alusta asti ollut luoda Tampereelle monitieteinen korkeakoulu, jossa opiskelijat voivat opiskella joustavasti ja kehittää osaamistaan yli korkeakoulujen rajojen. Lisäksi yliopistot yhdessä pystyvät tavoittelemaan entistä korkeampaa asemaa maailman monialaisten tiedeyliopistojen joukossa. Tämän vuoksi olemmekin olleet vahvasti sitoutuneita Tampere3-prosessiin. Näemme uuden korkeakoulun mahdollisuutena kehittää tamperelaista korkeakouluopetusta ja -tutkimusta entistä paremmaksi.

Tulevan yliopiston johtamismalli on keskeisessä asemassa näiden tavoitteiden toteutumisen kannalta ja se määrää, kenellä on valta päättää, mihin suuntaan uuden yliopiston tutkimusta ja opetusta viedään. Tampereen yliopistossa tutkimuksen ja opetuksen vapaus sekä yliopistodemokratia ovat keskeisiä vahvuuksia, joilla taataan yliopiston perustehtävien täyttämisen edellytykset sekä tuloksellisuus. Yliopiston johtamismallin pitää taata näiden periaatteiden jatkuminen tulevaisuudessa. Sitä pitää myös pystyä muuttamaan olosuhteiden muuttuessa tai vanhojen käytäntöjen osoittautuessa huonoiksi.

Säätiön säännöt tai johtosääntö eivät voi olla ristiriidassa yliopistolain kanssa. Yliopistolakia säädettäessä perustuslakivaliokunta edellytti, että yliopistoyhteisölle annettiin päätösvalta nimetä hallitus säätiöyliopistossakin, eikä sitä voi rajata esimerkiksi säätiön tai yliopistojen säännöillä. Edelleen perustuslakivaliokunnan huolena oli, että säätiön säännöillä saatettaisiin luoda kokonaan uusia toimielimiä ja muuttaa jo olemassa olevien toimivaltaa. Huolena ilmeisesti oli, että yliopistoyhteisöä edustavan monijäsenisen toimielimen tehtäviä siirrettäisiin sääntömuutoksilla pois yliopistoyhteisöltä. Tästä johtuen lakiin kirjoitettiin yliopistolain 23 §:n 2 momentin rajoitus, jonka mukaan mahdolliset muut toimielimet kuin hallitus, rehtori ja yliopistojen yhteinen monijäseninen hallintoelin eivät voi käyttää merkittävää päätösvaltaa. Rehtori ei voi toimia monijäsenisen toimielimen puheenjohtajana ottaen huomioon, että säätiön monijäseninen elin valitsee rehtorin esimiehenä toimivan hallituksen.  Lisäksi rehtori ei edusta yliopistolain 15 § 2 momentissa mainittuja yliopistoyhteisön ryhmiä, joista monijäsenisen toimielimen jäsenet tulee valita.

Esitämme kantanamme, että seuraavista asioista on pidettävä kiinni Tampere3:n jatkovalmistelussa. 

  • Säätiön perustajien tulee laajapohjaisesti edustaa yliopistojen aloja, eikä perustajien määrää tule syyttä rajata. 
  • Säätiön sääntöjen tulee olla mahdollisimman niukat, jotta toiminnan kehittäminen on mahdollista muuttuvissa tilanteissa. 
  • Säätiön sääntöjen tulee noudattaa yliopistolain kirjainta ja henkeä erityisesti yliopiston autonomiaan ja yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksiin liittyen. 
  • Säätiön sääntöihin ei tule kirjata esimerkiksi hallituksen ja konsistorin kokoa tai niiden toimikautta tai tehtäviä. Säädekirja ei myöskään saa määrätä konsistorin puheenjohtajaa tai estää yliopistoyhteisön jäseniä tulemasta valituiksi yliopiston hallitukseen.
  • Yliopiston hallituksen valinnassa tulee siirtyä mahdollisimman nopeasti lainmukaiseen järjestykseen. Lisäksi yliopistoyhteisöllä tulee olla merkittävä rooli myös säätiön ensimmäisen hallituksen valitsemisessa. Ideaalitilanteessa korkeakoulujen hallitukset valitsevat ensimmäisen säätiön hallituksen, joka aloittaa toimintansa loppuvuodesta 2016 ja toimii 31.12.2017 saakka. Ensimmäisen, väliaikaisen hallituksen jäsenet voivat tulla valituiksi myös seuraavaan hallitukseen, jos yliopiston monijäseninen toimielin niin päättää.
  • Säätiöyliopiston hallituksen valintaa valmistelevassa nimitysvaliokunnassa tulee olla yliopistoyhteisön enemmistö ja edustus kaikista yliopistoyhteisön ryhmistä.
  • Konsistorissa on tasakolmikanta ja sitä johtaa konsistorin itsensä valitsema puheenjohtaja. Rehtori voi toimia konsistorin esittelijänä mutta ei konsistorin puheenjohtajana. Konsistoria kuullaan yliopiston kannalta strategisesti tärkeissä asioissa, kuten strategiassa, rehtorin valinnassa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa. Lisäksi konsistorin olisi hyvä olla riittävän suuri, jotta monialaisen yliopiston erilaiset näkökulmat ovat siellä mahdollisimman hyvin edustettuina.
  • Akateemisissa asioissa keskeistä valtaa käyttävät tiedekunnat. Tiedekuntaneuvostot ovat tasakolmikantaisia ja esittävät hallitukselle tiedekunnan kannalta merkittävät strategiset ja taloudelliset linjaukset.

Jotta Tampere3-yliopistosta tulisi toimiva tiedeyhteisö ja hankkeen täysi potentiaali voi toteutua, on edellä mainituista seikoista huolehdittava. Muuten on vaarana, ettei hankkeella jatkossa ole yliopistoyhteisön tukea.

Mikael Malkamäki, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja

Auli Kulkki-Nieminen, Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys, puheenjohtaja

Mari Hatavara, Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto, puheenjohtaja                   

Hannele Palukka, Tampereen yliopiston tieteentekijät, puheenjohtaja

Sari Luokkala, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ry, varapuheenjohtaja

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös