Uutiset

Ylioppilaskuntien ajatuksia uuteen johtosääntöön

Uuden yliopistokonsernin rakentaminen on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Alta voit lukea Tamyn ja TTYY:n yhteisiä näkemyksiä johtosääntötyöhön liittyen. Johtosääntötyöhön kytkeytyy myös esitys uuden yliopiston rakenteesta, johon Tamy lausui jo viime viikolla.

Johtosäännöllä tarkennetaan yliopistolain yliopiston hallintoa koskevia säädöksiä sekä määrätään yliopiston päätöksenteon ja yhteisön osallistamisen kannalta merkittävistä asioista, kuten konsistorin koosta ja kokoonpanosta.

Johtosääntö on tarkoitus hyväksyä tammikuussa siirtymäkauden hallituksen kokouksessa. Jo vuoden 2016 aikana koostettiin näkemyksiä johtosääntötyöryhmässä, jossa oli jäseniä myös korkeakouluyhteisöstä. Johtosääntöä on valmisteltu uudessa hallituksessa tämän vuoden lokakuusta lähtien, mutta ehdotusta ei ole vielä tuotu kommentoitavaksi. Tämän merkittävän dokumentin valmistelussa on kuitenkin otettava yhteisön asiantuntemus huomioon: kommentointikierroksen lisäksi ylioppilaskunnat näkevät, että johtosääntöä valmistelevassa valiokunnassa tulee olla yhteisön edustus. Ylioppilaskunnat osallistuvat johtosääntökeskusteluun ottamalla yhteisesti kantaa esimerkiksi yhteisön tasaiseen edustukseen eri toimielimissä.

Yhteisö keskustelee myös konsernitasolla

Tampereen ammattikorkeakoulu ja uusi yliopisto tulevat muodostamaan yhteisen konsernin, vaikka jatkavatkin lainsäädännön vuoksi itsenäisinä toimijoinaan. Ylioppilaskunnat ja Tamko näkevät, että konsernitasolla tulisi toimia koko yhteisöä edustava elin; yliopiston konsistori edustaa professoreja, henkilökuntaa ja opiskelijoita, mutta siihen ei kuulu edustusta ammattikorkeakoulun puolelta. Tällainen elin toimisi konsernin johtoryhmän apuna, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisön yhdyssiteenä ja sitä kuultaisiin valmisteltaessa merkittäviä konsernitason päätöksiä.

Matala rakenne mahdollistaa eikä kahlitse

Yliopiston hallintorakenne palvelee joustavia opiskelumahdollisuuksia sekä kannustaa tieteitä yhteistyöhön. Opiskelijan ja henkilökunnan tulee voida kiinnittyä koko yliopistoon sekä omaan lähiyhteisöönsä. Ylioppilaskunnat ja opiskelijakunta ovat puolustaneet matalaa hallintorakennetta, jossa tiedekuntien ja keskusjohdon väliin ei muodostuisi ylimääräistä hallinnollista porrasta. Niin kutsuttu school-malli voisi vaikeuttaa tiedekuntien välistä yhteistyötä. Tampere3-fuusiota on alusta asti perusteltu uudenlaisen yhteistyön mahdollistamisella, eikä rakenne saa hankaloittaa tämän tarkoituksen toteutumista.

Opiskelijat ja henkilöstö valmistelevat ja päättävät yhteisistä asioista

Opiskelijoilla on yliopistolakiin perustuva oikeus osallistua päätöksentekoon ja valmistelutyöhön. Kolmikanta viittaa professoreihin, tutkimus- ja opetushenkilöstöön sekä muuhun henkilökuntaan sekä opiskelijoihin. Tasakolmikanta puolestaan tarkoittaa, että näistä ryhmistä valitaan sama määrä edustajia toimielimeen. Ylioppilaskunnat ajavatkin tasakolmikantaa esimerkiksi konsistoriin ja tiedekuntaneuvostoihin. Lisäksi johtosääntöön tulisi laatia yleiskirjaus siitä, että henkilöstöllä ja opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa erityisesti heitä koskevien asioiden valmisteluun. Esimerkiksi konsistorilla tulee olemaan erilaisia valmisteluryhmiä, joissa tulee olla myös henkilöstön ja opiskelijoiden edustus. Lisäksi korkeakoulussa tarvitaan kaikilla hallinnon tasoilla myös kaikille avoimia paikkoja osallistua ja vaikuttaa – ei siis tarvitse kuulua varsinaiseen toimielimeen voidakseen ottaa asioihin kantaa.

Hallituksen osalta ylioppilaskunnat näkevät, että konsistoria tulee kuulla hallituksen tehdessä päätöksiä esimerkiksi yliopiston strategiasta, toimintasuunnitelmasta sekä tiedekuntarakenteesta. Säätiön hallituksen ja yhteisön välinen vuorovaikutus on turvattava, ja johtosäännössä tulee näkyä avoimuuden ja läpinäkyvän päätöksenteon periaatteet.

Konsistorin tehtävänä on päättää esimerkiksi hallituksen kokoonpanosta. Lisäksi se nimittää nimityskomitean valmistelemaan hallituksen valintaa, ja kyseisen nimityskomitean tulisi koostua seitsemästä jäsenestä. Näistä neljä jäsentä on professorien, muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja opiskelijoiden joukosta, kustakin vähintään yksi. Enintään kolme toimikunnan jäsenistä edustaa säätiöyliopiston perustajia. Yksi yliopistoyhteisön sisäisistä jäsenistä toimii toimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunta ehdottaa konsistorille vähintään kaksinkertaista määrää jäseniä suhteessa täytettäviin paikkoihin nähden.

Tamy kannattaa konsistorin kooksi 27 tai 30 jäsentä, jotta monialayliopiston alojen näkemykset saadaan riittävällä tavalla esiin. Oleellista on myös, että konsistori yliopistoyhteisöä edustavana toimielimenä valitsee yliopistodemokratian mukaisesti puheenjohtajan keskuudestaan eikä siitä säädetä johtosäännöllä. Konsistorin tulisi delegoida lakisääteisistä tehtävistään opetussuunnitelmista, tutkintovaatimuksista ja opiskelijavalinnan kriteereistä päättäminen tiedekuntaneuvostoille, sillä asiantuntemus mainituista asioista on tiedekuntatasolla.

TTYY kannattaa konsistorin kooksi 15-18 jäsentä, jotta keskustelevuus ja kaikkien jäsenten mielipiteiden kuuleminen voidaan kokouksissa säilyttää. Konsistorin jäsenet eivät edusta omaa taustatiedekuntaansa tai -tutkinto-ohjelmaansa, joten pienempi koko ei suoraan merkitse heikompaa edustuksellisuutta. Konsistorille asioita valmistelevilla toimielimillä on suuri merkitys myös konsistorin päätöksiin, ja konsistorin lisäksi myös valmistelevilla toimielimillä tulee olla riittävän laaja edustus kolmikannan ryhmistä.

Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnan talouden ja toiminnan ohjaamisesta sekä näihin liittyvistä tavoitteista. Tiedekuntaneuvostossa on tasakolmikannan edustus, ja sen tehtävä ei ole ainoastaan seurata tiedekunnan toimintaa, vaan päättää hallituksen asettamissa raameissa tiedekunnan toiminnasta. Tiedekuntaneuvostoissa puheenjohtajana toimii dekaani ja jäseniä valitaan 9-12 tasakolmikannan mukaisesti.

Kirjasto ja kielikeskus konsernin sisälle

Opetuksen ja tutkimuksen keskeiset tukipalvelut, kuten kirjasto, kielikeskus, laboratoriopalvelut ja tilojen hallinta, tulee organisoida konsernin sisälle, eikä esimerkiksi tytäryhtiöiksi. Palvelut tulee tuottaa mahdollisimman lähellä korkeakoulun perustoimintoja sekä tuke tutkimuksen ja opetuksen toteuttamista.

Tarkemmin ylioppilaskuntien yhteisistä näkemyksistä voi lukea yhteisestä johtosääntöpaperista.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös