Aloitteet ja muutoksenhaku

Aloitteen tekeminen

Kun opiskelijalle tai järjestölle tulee idea, jonka ylioppilaskunta voisi toteuttaa, niin asiaa kannattaa viedä eteenpäin tekemällä asiasta aloite. Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja sen piirissä toimivalla yhdistyksellä on oikeus tehdä aloitteita ylioppilaskunnan edustajistolle ja hallitukselle. Aloite on tehtävä kirjallisena, esim. sähköpostina, joko pääsihteerille tai hallituksen puheenjohtajalle ja se on merkittävä aloitteeksi otsikoimalla se. Otsikointi on tärkeää, sillä hallituksella ja edustajistolla on tietty aikataulu aloitteisiin vastaamiseen.

Edustajiston on vastattava aloitteeseen 2 kuukauden ja hallituksen 1 kuukauden kuluessa sen jättämisestä. 1.4.–31.7. välisenä aikana tehdyt aloitteet käsitellään 30.9. mennessä.

Aloitteen tekeminen edustajistolle

Jos asia on kaikkia opiskelijoita koskeva tai koko Tamyn toimintaan vaikuttava, kannattaa aloite tehdä edustajistolle. Edustajistolle tehtävä aloite osoitetaan hallitukselle, joka antaa siitä lausunnon. Aloite käsitellään seuraavassa mahdollisessa edustajiston kokouksessa.

Aloitteen tekeminen hallitukselle

Jos asia on yksittäinen ja koskee vain jotakin osaa opiskelijoista tai esim. Tamyn tiloja, toimintaa, ym, kannattaa aloite tehdä hallitukselle. Hallitus voi myös viedä aloitteen edustajiston käsiteltäväksi tarvittaessa. Hallitus myös pyytää syksyisin opiskelijoilta ja piirissään toimivilta yhdistyksiltä aloitteita tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Näistä tiedotetaan järjestöjen puheenjohtajatapaamisissa, sähköpostilistoilla ja näillä sivuilla.

Aloitteiden tekemisestä ja siitä, mille taholle aloite tulisi osoittaa, voi tiedustella tarkemmin pääsihteeriltä sekä hallituksen puheenjohtajalta.

Muutoksenhaku ylioppilaskunnan päätökseen

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan pääsäännössä on muutoksenhausta ylioppilaskunnan edustajiston, hallituksen ja keskusvaalilautakunnan päätöksiin määrätty seuraavaa (40§):

Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen saa yliopistolain (558/2009) mukaan vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisua saa vaatia se asianosainen, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle tai kun asianosaista on tarvittaessa tiedotettu päätöksestä henkilökohtaisesti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista sille toimielimelle, joka on päätöksen tehnyt. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Ylioppilaskunnan jäsenellä on myös oikeus hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimien päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, säännöistä taikka muista ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai että päätös on muutoin lain tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asiain valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. Valitus on tehtävä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava sille toimielimelle, joka on tehnyt päätöksen. Oikaisuvaatimukset käsittelee ylioppilaskunnan pääsihteeri, jolle vaatimus on toimitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Päätöksestä valittaminen ja muutoksenhaku

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuspäätös on annettu asianosaiselle tiedoksi.

Lisäksi ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen seuraavilla perusteilla

  1. päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä;
  2. päätös on muuten lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

Ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta päätökseen valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta;
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
  3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan;
  4. valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta;
  5. postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirjelmään on liitettävä:

  1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
  2. todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta; sekä
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Mikäli valittaja ei itse allekirjoita valitusta, valitukseen on liitettävä valittajan allekirjoittama valtakirja, jollei tämän asiamies ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja.

Valituskirjelmä liitteineen on oltava Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.

Valittaja voi toimittaa valituskirjelmän liitteineen henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Valituskirjelmä liitteineen on jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää hallinto-oikeuteen myös telekopiona tai sähköpostina. Asiakirjat on lähetettävä lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirjat on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä virka-aikana ennen valitusajan päättymistä.

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1,
13100, Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
puh. 029 56 42210

Oikaisuvaatimukset:
Pääsihteeri
Yliopistonkatu 60 A, 2 krs.
33100, Tampere
paasihteeri@tamy.fi
puh. 0503612854

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös