Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajat

Avoimet hallinnon opiskelijaedustajien paikata löytyvät osoitteesta halloped.fi –palveluun. Tehtävää hakeakseen tarvitsee korkeakoulunsa HAKA-tunnuksen. Samasta järjestelmästä tulevat jatkossa löytymään nykyisten hallinnon opiskelijaedustajien yhteystiedot. Muut kuin yliopistohallinnon opiskelijaedustajat löytyvät verkkosivuilta.

Mitä ovat hallopedit eli hallinnon opiskelijaedustajat?

Hallinnon opiskelijaedustajat eli hallopedit ovat tavallisia opiskelijoita, jotka Tamy valitsee edustamaan opiskelijoita yliopiston erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä. Ylioppilaskunnan lisäksi ainejärjestöt ja tiedekuntajärjestöt nimittävät tiedekunnan tasolla opiskelijaedustajia moniin työryhmiin. Opiskelijaedustajia työ on ensiarvoisen tärkeää, sillä sitä kautta opiskelijoiden näkökulmat ja ääni pääsevät kuuluviin opetuksen ja yliopiston kehittämisessä.

Opiskelijoilla on Tampereen yliopiston johtosäännön mukaan edustus myös useissa erilaisissa toimikunnissa sekä suunnittelu- ja valmistelutyöryhmissä. Rehtorin tekemän päätöksen mukaan opiskelijoilla on oikeus olla mukana sellaisen asioiden valmistelussa, jotka liittyvät ja vaikuttavat opiskeluun olennaisesti sekä jotka menevät myöhemmin kolmikantaisen elimen päätettäväksi.

Miksi ryhtyä hallopediksi?

Opiskelijaedustajana pääsee vaikuttamaan opiskelijoita koskeviin asioihin hyvin konkreettisesti ja suoraan. Opiskelijat ovat oman alansa opetuksen asiantuntijoita, sillä opintojensa myötä heille syntyy käsitys toimivasta opetuksesta ja ohjauksesta. Heidän panostaan tarvitaan, jotta yliopisto olisi mahdollisimman hyvä paikka opiskelijoille oppia ja toimia. Tietoa yliopiston eri elimistä ja päätöksentekorakenteesta löytyy yliopiston Opiskelun opas -sivustolta.

Opiskelijaedustajalle luottamustehtävässä toimiminen antaa erinomaista kokemusta monista työelämänkin perustaidoista. Lisäksi luottamustehtävissä toimimisesta voi hakea opintopisteitä, joita voidaan opintoihin sisällyttää yhteensä enintään 10 opintopistettä.  Joistain halloped-tehtävistä (yliopiston hallitus, kollegio, tiedekuntaneuvostot, erillisyksiköiden neuvottelukunnat, opetusneuvosto, kestävän kehityksen työryhmä sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä) saa myös kokouspalkkiota.

Haku hallinnon opiskelijaedustajaksi

Tamyn tekemiä valintoja sääntelee opiskelijaedustajien valintaohjesääntö sekä Tamyn hallituksen vuotuispäätös 2018, ja niistä löytyy tarkat tiedot valintaprosessista. Uusia hallopedejä haetaan ympäri vuoden täydennyshauissa ja syksyisin kausien vaihtuessa. Tiedot avoimena olevista paikoista tulevat löytymään osoitteesta halloped.fi.

Ylioppilaskunnan edustajisto tai hallitus valitsee opiskelijaedustajat yliopistolain ja yliopiston johtosäännön määrittämiin toimielimiin valintaohjesäännössä ja vuotuispäätöksessä määriteltyjen kriteerien pohjalta:

  • yliopiston hallitus ja kollegio, tiedekuntaneuvostot, erillisyksiköiden neuvottelukunnat, opetusneuvosto ja muutoksenhakulautakunta.
  • koko yliopiston tasolla toimiviin työryhmiin ja ohjausryhmiin
  • Ylioppilaskunnan nimitykset tekee suurimmaksi osaksi Tamyn hallitus edustajiston määrittelemän valintaohjesäännön mukaisesti. Aine- ja tiedekuntajärjestöjä konsultoidaan tiedekuntaneuvostojen opiskelijoita valittaessa. Kollegion ja hallituksen opiskelijajäsenistä päättää ylioppilaskunnan edustajisto.

Aine- tai tiedekuntajärjestö tekee valinnat tiedekuntien valmisteleviin työryhmiin:

  • esimerkiksi opintosuunnan/tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmatyöryhmä, tiedekunnan opetussuunnitelmien koordinaatioryhmä, tehtäväntäyttöryhmät, opetuksen kehittämiseen liittyvien hankkeiden työryhmät
  • Aine- ja/tai tiedekuntajärjestöiltä pyydetään nimitykset suoraan ja he tekevät valinnat sekä myöntävät eron parhaaksi katsomallaan tavalla.

Opiskelijaedustajan tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella halloped.fi -palvelussa. Tarkempia ohjeita ja lisätietoja voi tiedustella ylioppilaskunnan koulutuspoliittiselta asiantuntijalta, joka vastaa hakuprosessista.

Opiskelijaedustajaksi on kelpoinen sellainen henkilö, jolla on tutkinto-oikeus Tampereen yliopistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi haun päättymiseen mennessä. Opiskelijaedustajaksi toimielimeen ei ole kelpoinen henkilö, joka on yliopiston sääntöjen nojalla vaalikelpoinen kyseisen toimielimen vaalissa joko professorien tai muun opetus- ja tutkimushenkilöstön ja muun henkilöstön ryhmässä. Tarkempaa tietoa löytyy Tamyn hallituksen valintaohjesäännöstä. Lisäksi opiskelijaedustajien valinnassa vaikuttavat Tamyn hallituksen vuotuispäätöksellä vuosittain määritellyt kriteerit.

Perehdytys ja yhteydenpito Tamyyn

Tamy perehdyttää ja kouluttaa hallopedejä säännöllisesti, lisätietoa koulutuksista löytyy Tamyn sivuilta osiosta Koulutukset ja neuvonta. Koulutusten materiaaleihin voi tutustua GoogleDriven kopo-kansiossa. Lisäksi hallopedien kannattaa tutustua yliopiston Opiskelun opas -sivustoon, josta löytyy perustietoatietoa yliopiston toiminnasta ja organisaatiosta. Tamyn oma kopo-opasta päivitetään parhaillaan.

Riippumatta toimielimestä tai työryhmästä, uuden opiskelijaedustajan oikeuksiin kuuluu perehdytys tehtäväänsä sekä edelliseltä edustajalta että toimielimen/työryhmän puheenjohtajalta. Lisäksi tiedekuntaneuvostojen hallopedien on hyvä olla tiiviissä yhteydessä oman tiedekuntansa aine- ja tiedekuntajärjestöihin.

Tamy viestii ajankohtaisista asioista hallopedeille tarkoitetun sähköpostilistan sekä facebookin Tamyn kopotoimijoiden kautta. Tamyn kopoasiantuntija liittää hallopedit heille tarkoitetulle halloped-listalle.

Koulutuspoliittiseen asiantuntija on Tamyssa hallopedejä varten ja auttaa, neuvoo ja perehdyttää mielellään kaikenlaisissa kopokysymyksissä – ollaan siis yhteyksissä!

Tehtävästä eroaminen ja opiskelijaedustajan vaihtaminen

Opiskelijaedustajan tehtävä on luottamustoimi, jota tulee lähtökohtaisesti hoitaa toimikauden loppuun asti. Tehtävässä ei kuitenkaan voi toimia, jos menettää opiskelijaedustajan kelpoisuuden. Toisinaan voi muistakin syistä ilmetä tarvetta edustajien vaihtamiseen kesken kauden.

Eroaminen tehtävistä kelpoisuuden menettämisen vuoksi

Mikäli opiskelija menettää kelpoisuutensa toimia hallopedina, hänet katsotaan eronneeksi tehtävästä. Kelpoisuuden menettämiseen johtavia tilanteita ovat muun muassa valmistuminen, poissaolevaksi kirjoittautuminen (esimerkiksi vaihto-opiskelun vuoksi) sekä työsuhteen solmiminen yliopistoon.

Suositeltavaa on, että esteen sattuessa hallopedi ottaa yhteyttä kyseisen toimielimen sihteeriin ja ylioppilaskuntaan mahdollisimman ajoissa ja pyytää eroa itse. Eropyyntö tehdään lähettämällä Tamyn koulutuspoliittiselle asiantuntijalle vapaamuotoinen sähköposti, joka sisältää eron syyn ja tiedon siitä, mistä päivämäärästä alkaen eroa pyydetään.

Aine- ja tiedekuntajärjestöt huolehtivat eron myöntämisestä ja uuden jäsenen rekrytoimisesta tiedekunta- ja tutkinto-ohjelmakohtaisissa työryhmissä ja muissa elimissä lukuun ottamatta tiedekuntaneuvostoa.

Muu este kokouksiin osallistumisessa

Jos kelpoisuusehdot täyttävä henkilö on henkilökohtaisista syistä estynyt osallistumaan kokouksiin, hänen ei tarvitse luopua paikastaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kiire, sairastuminen, työllistyminen, muutto tai muut elämäntilanteen muutokset.

Esteen sattuessa varsinaisen jäsenen tulee ilmoittaa oman toimielimen sihteerille aikajakso, jolloin ei pääse osallistumaan kokouksiin. Lisäksi esteestä tulee tiedottaa omalle varsinaiselle tai varajäsenelle, jotta tämä voi varautua osallistumaan kokouksiin. Mikäli molemmat ovat pidemmän aikaa estyneitä, kannattaa ottaa yhteyttä Tamyn koulutuspoliittiseen asiantuntijaan ja neuvotella, miten tilanteessa menetellään.

Lähtökohtaisesti pyritään ratkaisuun, jossa opiskelijaedustus pystytään hoitamaan toimielimeen jo nimettyjen edustajien kesken, mutta myös vaihdosten tekeminen on mahdollista.

Opiskelijaedustajien vaihtaminen kesken kauden

Paikasta luopuvan opiskelijaedustajan tilalle ei ole mahdollista suoraan vaihtaa uutta jäsentä, koska suurimmassa osassa hallopedien nimityksiä on käytettävä avointa hakumenettelyä. Kun edustaja on ensin pyytänyt eroa toimielimestä, vapautuva paikka julistetaan hakuun. Sen jälkeen Tamyn hallitus tai edustajisto nimittää uuden edustajan saapuneiden hakemusten perusteella.

Toimielinten kokoonpanoon on kuitenkin mahdollista tehdä muutoksia, joissa edustajat jatkavat siinä tehtävässä, johon heidät on alunperin nimitetty. Saman toimielimen varsinaiset jäsenet voivat esimerkiksi vaihtaa varajäseniä päikseen. Muutoksista päättää Tamyn hallitus, joten niistä on neuvoteltava etukäteen koulutuspoliittisen asiantuntijan kanssa.

Tilaa uutiskirje

Palvelutoimisto

Yliopistonkatu 60 A 2. kerros, 33100 Tampere
puh. +358 44 361 0210
e-mail: tamy@tamy.fi
karttalinkki

Takaisin ylös